image description

E-oppiminen

Sähköiset e-oppimiskokonaisuudet sopivat itseopiskelumateriaaliksi kaikille matkailualan toimijoille. Tekstistä, kuvista, videoista, animaatioista ja tehtävistä koostuvat mielenkiintoiset ja tiiviit oppimiskokonaisuudet tarjoavat tärkeää tietoa ja työkaluja niin alan yrittäjille, työntekijöille kuin opiskelijoillekin. Oppimiskokonaisuuksia ovat tuottaneet Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE) ja sen alaiset hankkeet. E-oppimiskokonaisuuksien tuotannon koordinoinnista ovat vastanneet Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ohjelmajohtaja Päivi Lappalainen ja ohjelmakoordinaattori Riikka Niemelä.

image description

Markkinointisuunnittelun ABC / ABC of Marketing Planning

Oppimismateriaalissa markkinointisuunnittelun keskeiset asiat esitetään napakasti ja loogisesti.  Materiaalin läpikäytyäsi sinulla on perustiedot markkinoinnin suunnittelusta sekä konkreettinen alku oman toimintasi markkinointisuunnitelmalle tai olemassa olevan suunnitelman päivittämiselle. Oppimateriaali on luotu Cultural Tourism 2011 -hankkeessa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

In this educational material, the central issues for marketing planning are illustrated in a concise and logical fashion. Once you have read the material, you will have the fundamental information about marketing planning and a concrete beginning for your own marketing plan or an update to an existing one.

Go to E-learning material >>

image description

Hospitality in Tourism

As an introduction to the theme, the study materials include theoretical background of the following topics: service concepts, guest-host relationship, recognizing the customer\\\\\\\'s needs, service attitude and communication skills and service product knowledge & destination knowledge. Here you can also find exercises, material for independent reflection and for illustrating the content.

This e-learning material has been made to Cultural Tourism 2011 project. The material was created in co-operation between four tourism and hospitality lecturers: Ain Hinsberg (Estonian School of Hotel and Tourism Management), Marja Kinnunen (Turku Vocational Institute), Susanna Saari and Telle Tuominen (Turku University of Applied Sciences).

Go to E-learning material >>

image description

Kulttuurin Polut - kulttuurisesti kestävä matkailu

Tämän oppimateriaalin avulla voit oppia millaista on kulttuurisesti kestävä matkailu ja mitä siihen liittyy. Aiheeseen paneudutaan tekstien ja videoiden avulla. Oppimista tukevat erilaiset e-oppimiskokonaisuuteen sisältyvät tehtävät. E-oppimiskokonaisuuden ovat tuottaneet Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE) ja Kulttuurin ketju -hanke.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Matkailutuotteen hinnoittelu: Hinnoittelu osana matkailutuoteosaamista

Tämän oppimateriaalin avulla voit vahvistaa omaa hinnoitteluosaamistasi, jota tarvitset kehittäessäsi tuotteita moninaisissa kulttuurin ja matkailun verkostoissa. Tutustut kestävän hinnoittelun periaatteisiin ja keskeisiin kulttuurimatkailutuotteiden hinnoittelutapoihin esimerkkien ja käytännön laskuharjoitusten kautta. Halutessasi voit tallentaa excel-pohjaiset hinnoittelumallit itsellesi myöhempää käyttöä varten.

Oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Matkailutuotteen jakelukanavat: Kenelle myyn suoraan, kuka voi tehdä myyntityötä puolestani?

Jakelukanavien oppimateriaalissa esitetään ja vahvistetaan jakelukanavien keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin jälkeen sinulla on ymmärrys matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta jakelukanavien näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuurin ja matkailun jakelukanavien valintaan ja kehittämiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Matkailutuotteen saavutettavuus: Saavutettavuus osana matkailutuoteosaamista

Saavutettavuuden oppimateriaalissa esitellään kulttuurin ja matkailun saavutettavuuden keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin avulla voit vahvistaa osaamistanne matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta saavutettavuuden näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuuri- ja matkailutuotteiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Service Chain Development

The aim for this e-learning content is to recognize the critical points of your own service chain where the service experience must be experimental and functional. The service chain means that visitor forms his/her own travel experience itself – from the information search to after event experiences. Travel experience doesn´t hereby consist only of participating the main service event. It is more extensive content before and after the main service event. This e-learning content was created in Cultural Tourism 2011 project.

Go to E-learning material >>

image description

Venäläisen matkailijan tarpeet ja ostokäyttäytyminen

Neliosainen oppipaketti venäläisen matkailijan tarpeista ja ostokäyttäytymisestä. Materiaalin avulla voit yrittäjänä nopeasti opetella itseäsi kiinnostavat aiheet – tai vaikka kaikki. Materiaali on helppoa ja nopealukuista, ja oppien testaaminen käytännössä onnistuu vaikka heti. Materiaaliin voi tutustua osa kerrallaan ja tiedonjanoisimmat imevät koko paketin yhdeltä istumalta! 

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Palvelumuotoilun ABC

JAMKin eLearning sovellus, jossa on esimerkkejä ja työkaluja palvelumuotoilun hyödyntämiseksi uusien palvelukonseptien luomisessa. Sovellusta hyödynnetään myös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita. Lainsäädäntö määrittelee tapahtumat yleisötilaisuuksiksi. Tässä materiaalissa käytämme yleisötilaisuuksista sanaa tapahtuma, sillä se on vakiintunut termi puhekielessä. Oppimateriaali on tehty käytännönläheiseksi ja tavoitteena on kuvata tapahtuman turvallisuus sen järjestämisen eri vaiheissa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

 

image description

Kiinalaisten matkailijoiden erityistarpeet

Kattava seitsenosainen oppimispaketti kiinalaisten matkailijoiden erityistarpeista. Materiaali auttaa ymmärtämään kiinalaisasiakkaiden arvoja, kiinnostuksen kohteita, päätöksenteko- ja muuta kulttuuria. Oppimiskokonaisuus sisältää tietoa käytännön järjestelyistä sekä vinkkejä oman toiminnan kehittämiskohdista ja kuinka luoda kiinalaisasiakkaiden erityistarpeet huomioiva elämyksellinen kokonaismatkakokemus. 

Oppimiskokonaisuus on Technical Visits China –hankkeen toteuttama. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki/Turku Touring ja siinä olivat mukana pääkaupunkiseudun kehittämiskeskus Culminatum Oy Ltd sekä Rovaniemen kaupunki. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja se oli osa Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen toimintaa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

 

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description