image description

Tuotekehitys ja tuotteistaminen

Kulttuurimatkailutuotteiden tuotekehitys vaati neljää asiaa:

 • Kulttuuritoimijoita
 • Matkailutoimijoita
 • Yhteisen tahtotilan ja päämäärän
 • Yhteisen työpalaverin ja sitoutumisen jatkotoimenpiteisiin
image description

Tuotekehitys osaksi laatukäsikirjaa

Tuotekehitykseen voidaan lähteä eri tavoin. Prosessiin voidaan ottaa konsultti alkuun esittelemään tuotekehityksen ja tuotteistamisen metodeja. Konsultti voi olla myös apuna koko prosessin ajan ohjaamassa kehittämistä ja auttamassa osallistujia huomioimaan olennaiset asiat. Alkuun voidaan ottaa innotyöpaja ajatusten avaamiseksi ja täysin uusienkin ideoiden tuottamiseksi tai lähteä liikkeelle olemassa olevista tuotteista ja palveluista. Nopein aloitus on pistää omatoimisesti tuotetyöpaja pystyyn sopivien toimijoiden kanssa. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole, vaan aina pitää ottaa lähtötilanne huomioon ja valita koko ryhmälle sopiva etenemistapa, jolla päästään yhteisymmärrykseen ja saadaan aikaiseksi valmiita tuotteita myyntiin. Tärkein on kuitenkin tuotekehityksen lähtökohta, joka tulee lähteä asiakkaiden tarpeista.

Myös tuotekehityksen kautta myyntiin tulevat tuotteet voivat olla erilaisia. Ne voivat pitää sisällään kulttuuri- ja matkailutoimijoiden tuotteista koottuja helposti ostettavia paketteja. Tuotteet voivat olla myös erilaisista moduuleista koottavia hintatasoiltaan monipuolisempia yhteistuotteita. Toisinaan tuotekehitys saattaa tarkoittaa pelkkää yhteismarkkinoinnin lisäämistä tai konkreettisen yhteislipun tuottamista. Tuotekehitys kehittää tuotetta tai tuotepakettia – tuotteistamisessa varmistetaan vielä, että tuote/tuotepaketti on lisäksi helposti ostettavassa muodossa, oikein hinnoiteltu, myynnissä oikeissa kanavissa ja tätä kautta helposti asiakkaan saavutettavissa niin ostotilanteessa kuin varsinaisessa palvelutilanteessa.

Kun kyseessä on kiinteän tuotepaketin kokoaminen olemassa olevista palveluista ja tuotteista verkoston sisällä, voidaan usein lähteä suoraan liikkeelle yhteisellä työpajalla, jossa katsotaan millaisille tuotepaketeille asiakkaalla on tarvetta.

Työpajan apuna voit käyttää oheista muistilistaa, jossa on tuotteistamisen kannalta oleelliset kysymykset:

Tuote ja hinnoittelu

 • Tuotteen kohderyhmä(t)?
 • Mistä tuotepaketti koostuu?
 • Tuotepaketin hinta asiakkaalle ja ansaintalogiikka eri toimijoille?
 • Ohjelman toteutuksen minimi ja maksimi pax määrät?
 • Mahdollinen hinta muutos johtuen ryhmän koosta?

Markkinointi ja myynti

 • Miten tuotteen markkinointi järjestetään (aikataulutus, tuote ajoissa markkinoille, vuosikellot)?
 • Miten tuotteen myynti järjestetään (jakelukanavat)?
 • Voiko tuotteen maksaa kulttuurisetelillä?

Laadunseuranta ja tuotekehitys

 • Miten tuotteen menekkiä ja laatua seurataan?
 • Miten tuotetta kehitetään ja hiotaan palautteen tai testauksen pohjalta?

Taustatyöskentelyä helpottamaan voivat toimijat yhdessä tehdä tuotekortin, jonka avulla kummankin on helppo myydä yhteistä tuotetta sekä perehdyttää oman myynti- ja asiakaspalveluhenkilönsä tuotteen sisältöön. Tuotekortissa käydään läpi muun muassa asiakaskohderyhmät, joille tuote on tarkoitettu, hinnoittelu, saavutettavuus sekä muut tärkeät näkökulmat, joilla taataan tuotteen toimivuus ja helppo ostettavuus. (Ks. esimerkkinä olevat tuotepohjat liitteistä).

Toisinaan toimijoilla on hyvin erilaiset taustat ja toimintamallit, jolloin yhteisen kielen löytäminen saattaa viedä hieman enemmän aikaa. Toinen osapuoli puhuu eniten rahasta ja toinen taas kansallisen sivistystason ylläpitämiseen tähtäävästä tehtävästä. Tämä mahdollisuus on hyvä todeta ääneen heti yhteisen työn aloittamisen alkuvaiheessa ja sopia yhdessä avoimesta lähestymisestä toisen osapuolen toimintaan sekä ajatuksiin yhteistyöstä. Mitä pidemmälle yhteistyö menee ja mitä enemmän toisen toimintalogiikkaa ymmärtää, sen helpommin yhteisen kielen löytäminen tapahtuu.

Tuotekehityksen yksinkertainen malli

 

1. Ennakkokysely asiakkailta heidän tarpeistaan, toiveistaan ja ideoistaan tuotekehitykseen. Tulokset analysoidaan ja ideoista valitaan toteutuskelpoiset ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavat tuoteaihiot. Tuoteaihioiden tulee tukea organisaation strategiaa ja organisaatiolla tulee olla osaamista sen toteuttamiseen tai osatoteutukseen.

2. Ennakkokyselyn pohjalta löydettyjen tuoteaihioiden pohjalta etsitään sopivat yhteistyökumppanit (matkailutoimijat, kulttuuritoimijat), joilla on annettavaa tuotekehitykseen ja jotka tulevat hyötymään tulevista tuotteista.

3. Asiakastarpeiden pohjalta järjestetty työpaja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös myyntikanavan edustaja on hyvä olla paikalla jo tässä vaiheessa.

Työpajassa keskusteltavaa:

 • Esittelyt
 • Yhteisen tavoitteen ja päämäärän sopiminen (konkretiaa)
 • Etenemisestä päättäminen (metodit, aikataulut)
 • Työkaluja työskentelyn avuksi (innovointimenetelmät, tuotekorttipohjat, työpajan muistilista)
 • Päätökset mitä tehdään, millä aikataululla ja kuka on vastuuhenkilö
 • Päätös seurannan järjestämisestä ja seuraavista tapaamisista

4. Yhteisen tuotteen kehittäminen ja yksityiskohdista sopiminen. Tässä kohtaa apuna kannattaa olla tuotekorttipohjia ja tuotekuvauksia, jotta kaikki näkökulmat tuotteeseen tulee käytyä läpi ja toimintatavat sovittua. Hyvin toimivat taustaprosessit varmistavat tuotteen toimivuutta myös asiakkaan näkökulmasta.

5. Tuote kuvataan ja sen toimivuus testataan. Testiryhmän on hyvä olla profiililtaan mahdollisimman lähellä tulevaa asiakaskohderyhmää. Mahdollisuuksien mukaan testiryhmässä voi olla mukana myös yhteistyökumppanien henkilökuntaa, jolloin he oppivat tuntemaan tuotteen asiakkaan näkökulmasta ja pystyvät näin markkinoimaan ja myymään sitä entistä paremmin.

6. Tuote viedään markkinointiin ja myyntiin sopiviin kanaviin, jotka on sovittu yhdessä. Sopimuksissa on hyvä ottaa huomioon myyjän liiketoimintamalli sekä tarvittavat sopimukset.

7. Suunnitteluvaiheessa asetettuja laadullisia ja määrällisiä tavoitteita seurataan yhdessä sovitussa foorumissa, jossa myös päätetään toimenpiteistä, mikäli tavoitteisiin ei päästä.

Tehtävä: Varmista omien tuotteidesi osalta liitteenä olevien tuotepohjien avulla, että ne ovat kunnolla tuotteistettu. Kirjaa ne asiat, joista yhteistyökumppanien kanssa tulee sopia yhteisiä tuotteita tehdessä ja käytä tätä muistilistaa (tuotekorttia), kun tulevaisuudessa suunnittelet tuotteita yhdessä verkostosi kanssa. Kirjaa myös tuotekehitysprosessi, jotta kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotekehityksen ja tuotteistamisen onnistumisen varmistamiseksi tulee tehtyä. Jatkossa sinulla tulee olemaan selkeä tapa toimia tuotekehityksessä ja se hyödyttää myös yhteistyökumppaniasi.

Vinkki: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sivuilta löytyy Matkailun tuotekehittäjän käsikirja, josta saa suoran pohjan tuotekehityksen prosessiin. Käsikirjassa kysytään oikeat kysymykset yksittäisen tuotteen kehittämiseen sekä annetaan lukuisia työkaluja tuotekehityksen tueksi.

Tuotekehitysmallin on luonut Haaga-Perho yhteistyössä Kulttuurin ketju -hankkeen kanssa.

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description