image description

Henkilöstötyytyväisyys ja yrittäjänä jaksaminen

Henkilöstön osaaminen, tyytyväisyys ja työhyvinvointi vaikuttavat suoraan asiakkaan saamaan kokemukseen ja tyytyväisyyteen. Henkilöstön tulee olla tietoinen toiminnan tavoitteista, omasta roolistaan, laadun kehittämisen menetelmistä ja tavoitteista sekä tiedostaa miksi laatu on tärkeää.

image description

Työhyvinvointi osaksi laatukäsikirjaa

Mitä suuremmalla joukolla henkilöstö osallistuu laadun kehittämiseen, sitä parempia tuloksia työltä voidaan odottaa. Samalla henkilöstön työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä on syytä pitää huolta, jotta henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta toiminnan kehittämiseen.

Säännöllinen työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin mittaaminen auttaa ennakoimaan lyhyen aikavälin muutoksia. Havaintojen mukaan työtyytyväisyyden väheneminen vaikuttaa asiakastyytyväisyyden vähenemiseen 2-3 kuukauden viiveellä. Työhyvinvoinnin väheneminen taas vaikuttaa työtehoon, sitä kautta asioiden kasaantumiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Siksi sisäistä ilmapiiriä, työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia tulee tarkkailla jatkuvasti.

Tehtävä: Luo yrityksellesi oma tapa pitää yllä työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Kirjaa pääkohdat ja -toimenpiteet laatukäsikirjaan. Muista myös työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehitystoimenpiteet! Voit seurata työhyvinvointia henkilöstömittausten ja/tai kehityskeskustelujen avulla. Muista erityisesti tulosten analysointi! Käsitelkää tulokset yhdessä kyselyyn vastanneen henkilöstön kanssa ja kirjatkaa ylös esille tulleet vahvuudet ja kehittämiskohteet. Sitouttakaa koko organisaatio kehittämiseen ja asettakaa toimenpiteille vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Vinkki: http://www.laatuverkko.fi sivustoilta löydät valmiin työhyvinvointikyselyn pohjan, jonka avulla voit kartoittaa oman organisaationne työhyvinvointia. Googleta myös "kehityskeskustelu" ja "kehityskeskustelulomake" ja saat valmiita pohjia ja ohjeita kehityskeskusteluiden pitämiseen.

Osaaminen

Tulevan näyttelyn, näytelmäkalenterin tai sesongin suunnitelmia tehtäessä on henkilöstön osaaminen syytä varmistaa. Jos tavoitteet vaativat lisäosaamista, on pohdittava koulutetaanko henkilöstöä sisäisesti vai ostetaanko osaamista talon ulkopuolelta. Koulutuksen tulisi aina olla linkitetty kokonaistavoitteisiin. Osaamiskuilun saa esille kartoittamalla tämän hetkisen osaamisen tason ja vertaamalla sitä tavoitteen vaatimaan osaamistasoon. Mikäli eroa näiden välillä löytyy, on syytä tehdä suunnitelma osaamisen kehittämiselle. Ennen kaikkea asiakas arvostaa ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy kertomaan perustasoa enemmän näyttelyistä / esityksistä, on kielitaitoinen ja tietää miten toimia erilaisissa haastavissakin tilanteissa.

Erityisen haasteen asettavat sesonkiajankohdat, jolloin asiakkaita liikkuu paljon ja samalla henkilöstössä on paljon lisäresursseja, joiden osaaminen ei välttämättä ole vakituisen henkilöstön tasolla. Sesonkihenkilöstö tarvitseekin hyvän perehdytyksen yltääkseen osaamiseltaan, tiedoiltaan ja taidoiltaan vakituisen henkilöstön laatutasolle. Liian usein perehdyttäminen jää pääosin fyysisten tilojen esittelyyn ja avaimen luovutukseen. Hyvään perehdytysohjelmaan kuuluu kuitenkin seuraavia tunnusomaisia piirteitä:

 • Organisaatiossa on kirjallinen perehdyttämisohjelma ja -materiaali
 • Perehdyttämiseen osallistuu sekä johto että henkilöstöä
 • Perehdyttämistoiminnalle on määritelty aikataulu
 • Perehdyttäminen suoritetaan useana jaksona

Työn vaativuuden mukaan käytetään useita perehdyttämismenetelmiä ja tarvittaessa myös sisäistä koulutusta. Jotta perehdytys ei olisi liian raskas prosessi, on sen pelisäännöt hyvä miettiä ja kirjata. Työkaluksi perehdyttämiseen, mutta myös jatkuvaan käyttöön, kannattaa ottaa "talon kirja" tai perehdytysopas, josta löytyvät tärkeimmät asiat (esim. organisaation ja toiminnan esittely, pelisäännöt ja toimenkuvakohtainen ohjeistus).

Tehtävä: Kirjaa perehdytys loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi ja tee organisaatioosi perehdytysopas. Liitä ohjelmaan perehdytettävien asioiden lisäksi vastuuhenkilöt eri osioille, tarvittavat materiaalit sekä perehdytyksen kesto osioittain / aikataulu. Huomioi myös palautekeskustelu perehdytyksestä, jolloin saat tietoa miten kehittää perehdytysohjelmaa. Hyvällä perehdytyksellä saat tyytyväisemmän henkilöstön ja tyytyväisempiä asiakkaita!

Vinkki: Googleta "perehdytys", "perehdytysopas", "perehdytysohjelma" ja saat valmiita pohjia ja ohjeita perehdyttämisohjelmaksi ja perehdytysoppaan pohjaksi.

Yrittäjän jaksaminen

Yrittäjän on hyvä kiinnittää huomiota myös omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Yrittäjä on aina yksi yrityksensä avainhenkilöistä ja tämän vuoksi myös yrittäjän jaksaminen on yksi riski, joka on syytä ennaltaehkäistä. Selkeät tauot työskentelyssä, lomien pitäminen (vaikka lyhyidenkin) ja irtiotot arjesta ovat hyvää akkujen latausta yrittäjälle. Toisaalta myös suunnitelmallinen työskentely, työkuorman järkevöittäminen ja oman toiminnan kehittäminen ovat myös avaimia yrittäjän jaksamiseen.

Vinkki: Yrittäjän itsearvioinnin avulla voit tarkastella omia toimintatapojasi ja varmistaa jaksaminen vaativassa, mutta antoisassa tehtävässä.

 

 

 

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description