Technical Visits China

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää kiinalaisten asiantuntijadelegaatioiden vierailuja Suomeen sekä rakentaa Technical Visits -konsepti, joka on käyttökelpoinen myös muilla kohdemarkkinoilla. Hankkeessa rakennetaan vierailupaketteja arktisen teknologian, cleantech-, diagnostiikan, elintarviketurvallisuuden, elämysteollisuuden, koulutuksen, meriteollisuuden ja terveysteknologian alojen yrityksiin. Vierailupaketteihin sisällytetään myös vapaa-ajan palveluita.

image description

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Kiina on jatkuvasti kasvava ja merkittävä markkina-alue suomalaisille yrityksille. Technical Visits - eli asiantuntijavierailujen kautta voidaan edistää suomalaisten yritysten kontaktoitumista kiinalaisiin toimijoihin sekä helpottaa yhteistyön käynnistymistä osana pitkäjänteistä kansainvälistymistoimintaa.

Technical Visits China -hanke on syntynyt käytännön työssä esille tulleesta tarpeesta lisätä toimijoiden strategista osaamista sekä suunnitelmallisuutta korkeatasoisten asiantuntijadelegaatioiden saamiseksi Suomeen. Hankkeessa kerätään parhaita käytäntöjä ja kartoitetaan kiinalaisten sekä suomalaisten sidosryhmien tarpeita, jotta voidaan aikaansaada entistä tuloksekkaampia vierailuja sekä suomalaisille isännille että kiinalaisille delegaatioille. Samalla vahvistetaan mielikuvaa Suomesta korkean osaamisen maana. Hankkeen olennainen tavoite on lisätä ymmärrystä kiinalaisen asiakkaan tarpeista sekä kiinalaisesta liiketoiminta- ja päätöksentekokulttuurista.

Hankkeessa vahvistetaan matkailutoimijoiden osaamista oheisohjelmavaihtoehtojen rakentamisesta asiantuntijavierailuihin ja rakennetaan Technical Visits -konsepti, joka on käyttökelpoinen myös muilla kohdemarkkinoilla (esim. Venäjä, Intia jne.). Konsepti toimii työkalupakkina ja sisältää ohjeita, tietoa ja toimintamalleja esimerkiksi toimijaverkoston rakentamisesta, käytännön järjestelyistä, kärkiosaamisen tuotteistamisesta houkutteleviksi tutustumispaketeiksi sekä kuinka luoda erityistarpeet huomioiva elämyksellinen kokonaismatkakokemus.

Toimenpiteitä

Hankkeessa on toteutettu syvähaastattelututkimus Kiinassa palvelumuotoilun keinoin. Sen avulla on koottu tietoa asiantuntijavierailujen potentiaalisista kohderyhmistä, heidän käyttäytymisestään, arvoistaan, kiinalaisen yritys- ja päätöksentekokulttuurin reunaehdoista, kulttuurisista tavoista sekä kuinka näitä ryhmiä tavoitetaan. Haastattelutiedot auttavat ymmärtämään kiinalaisasiakkaiden erityistarpeita ja luomaan heille sopivia oheisohjelmia. Tuloksista koostetaan elektroninen käsikirja, joka toimii runkona vierailujen kokonaisohjelmien tuotekehitykselle.

Hanke on osa Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen toimintaa ja sitä hallinnoi Turku Touring. Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalojen (Elintarvikekehitys, Meriklusteri, BioHealth) lisäksi hankkeessa on mukana Uusimaa/Culminatum Oy Ltd:n osaamisalat sekä Rovaniemi/Lapin elämystuotannon osaamiskeskus (matkailu ja elämysteollisuuden outward -näkökulma). Hanketta rahoittaa Manner-Suomen ESR-ohjelma.

Lisätietoja:
Olli Hakala, projektipäällikkö
olli.hakala@turku.fi, p. 040 74 91 561

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description