Itämeristrategian matkailun lippulaivahanke

Euroopan komission Itämeristrategiaan (EU Flagship Project FP 12,7: Attract tourists to rural areas, esp. coastal ones.) liittyvän matkailun lippulaivahankkeen tavoitteena oli luoda koko Itämeren alueen matkailua edistävä toimijoiden verkosto, jonka jäsenet voivat jakaa mm. osaamista, ideoita, hyviä toimintatapoja ja resursseja.

image description

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa järjestettiin ja fasilitoitiin lukuisia maaseutu- ja rannikko-matkailuun liittyviä työpajoja ja seminaareja, joissa toimijoiden keskinäinen yhteistyö tiivistyi. Lippulaiva jakoi parhaita käytänteitä matkailun tulevaisuuden trendeistä ja innovaatioista mm. sähköiseen liiketoimintaan, tulevaisuuden asiakkuuksiin ja heidän tarpeisiinsa liittyen. Myös tietoisuus Itämeristrategian tarjoamista mahdollisuuksista ja merkityksestä Euroopan komission tasolla lisääntyi Itämeren alueen toimijoiden piirissä.

Yhtenä Itämeristrategiaan kirjattuna tavoitteena oli yhteisten maaseutu- ja aktiviteettimatkailupakettien promootion edistäminen. Mietittäessä yhteisiä teemareittejä ja -paketteja, tulee kaikilla toimijoilla ensin olla yhteinen näkemys tuotteiden ja palveluiden laadusta. Itämeren alueesta pitää tulla yhtenäinen, luotettava, mutta samaan aikaan moninainen tuote, jossa jokainen maa ja alue keskittyy sen omiin ainutkertaisiin arvoihin, vahvuuksiin ja kärkituotteisiin yhteisessä kattauksessa. Yhteisten teemapakettien muokkaaminen ja markkinointi vaatii pidemmän ajan ja enemmän resursseja sekä kaikkien toimijoiden yhteisen luottamuksen ja sitoutumisen, johon lippulaiva pyrki toiminnallaan vastaamaan. Common Future for Baltic Tourism -seminaareissa luotiin yhteistä tarinaa, jonka avulla yhteisiä tuotepaketteja ja markkinointia voidaan jatkossa alkaa tarkemmin kehittämään, myös tulevaisuuden skenaarioita alueen matkailun yhteistoiminnasta luotiin, jotta yhteinen linjaus kehittämistoimenpiteistä saataisiin linjattua.

Toimijat ovat yksimielisiä siitä, että Itämeren aluetta tulee kehittää yhtenäisenä alueena, jossa palvelut toimivat saumattomasti ja yhteiset tuotepaketit ulottuvat maantieteellisten rajojen yli. Selvää on, että kaukokohteisiin markkinoitaessa Itämeren alueen yksittäinen kohde ei ole riittävän vetovoimainen yksin, vaan alueen yhteismarkkinoinnilla voidaan saada suurempia hyötyjä pienemmillä panoksilla. Yhdessä Itämeren alueen matkailun toimijat ovat myös vahvempia, pystyvät vaikuttamaan EU:n uuteen rahoituskauteen ja sen linjauksiin tulevaisuuden kehittämisen linjauksista matkailuun ja Itämeren alueeseen liittyen.

Hankkeen päättyessä Itämeren Rannikko- ja maaseutumatkailun verkostossa oli mukana kolmisenkymmentä toimijaa, jotka hyötyivät verkostosta myös konkreettisesti. Osa on löytänyt sen avulla uusia kansainvälisiä partnereita, uusia avauksia ja innovaatioita on myös päässyt alkuun. Mm. Metsähallitus on löytänyt partnereita Puolasta ja Nautics Oy Saksasta.

Hankkeen perustamaan virtuaaliverkostoon rekisteröityi mukaan yli 190 Itämeren alueen kehittäjää, tutkijaa ja yrittäjää. Maksuttomassa verkostossa matkailu- ja alueorganisaatioiden, hankkeiden, korkeakoulujen, yritysverkostojen ja yritysten jäsenet voivat jakaa osaamistaan, ideoitaan ja tuloksiaan sekä vapaasti monistaa ja hyödyntää parhaita käytänteitä omalla alueellaan, saada tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista, verkostoitua, käydä keskustelua ja löytää partnereita ja kumppanuuksia tulevaisuuden hankevalmisteluja, yhteistyötä ja liiketoimintaa ajatellen.

Varsinais-Suomen liiton maakunnan kehittämisrahalla toimivan Itämeristrategian lippulaivahankkeen yhteistyökumppaneita olivat Mecklenburg-Etupommeri Saksasta, Pomeranian alue Puolasta sekä Greifswaldin yliopisto Saksasta. Hankkeen toteutuksesta vastasi Turku Touring / Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus.

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description