Culture Finland -katto-ohjelma

Kulttuurimatkailun kehittämistä ohjataan ja koordinoidaan valtakunnallisen katto-ohjelman, Culture Finlandin (CF) kautta. Se on Finpro/Visit Finlandin ohjauksessa toimiva kokonaisuus, jota hallinnoi Finland Festivals ry. Toiminnan rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Finpro/Visit Finland. 

image description

Ohjelman toiminta

Culture Finland -ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi.

Katto-ohjelman tavoitteet:

 • Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen
 • Hankkeiden ja toimenpiteiden aktivointi; erityisesti sellaisten jossa kulttuuriset elementit ja matkailu kohtaavat
 • Lisäarvon ja -tulon lisääminen matkailu- ja kulttuuritoimijoille
 • Lisäarvon tuominen matkailijoille

Keskeistä on hajanaisen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kentän voimavarojen yhdistäminen verkostomaisella toiminnalla. Myös paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esiin nostaminen ovat toiminnan tavoitteina.

Toiminta verkostona sekä tuotekehityksessä, paketoinnissa, markkinoinnissa ja myynnissä mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen. Osaajien toiminnalla tähdätään yhdessä määriteltyyn kehittämiseen.

Kohderyhmät ja hyödynsaajat

Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat kulttuurimatkailun kehittäjätahot kulttuurialojen ja matkailun toimijat sekä niiden yhteiset tuottajaverkostot

Hyödynsaajia ovat jälleenmyyjien ja jakeluverkostojen kautta kotimaiset ja ulkomaiset kuluttajat.

Verkostotiimimalli

Vuonna 2013 Culture Finland katto-ohjelma pilotoi uutta verkostotiimimallia toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Työtä tekevät puolipäiväisen projektipäällikön lisäksi 10 aluekoordinaattoria pilottialueilla. Aluekoordinaattorien työpanos on 2 työpäivää kuukaudessa.

Verkostotiimimallilla resurssit tehokäyttöön:

 • Tavoitteet ovat valtakunnallisesti samansuuntaiset. Vahvistetaan yhteistä tekemistä.
 • Saadaan tiedotettavat asiat jalkautettua alueiden toimijoille nopeammin ja henkilökohtaisemmin.
 • Saadaan tietoa kehittämiseen laajemmalta toimijakentältä.
 • Yhteinen ideointi ja kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia.
 • Tiimin yhteisten kontaktien määrä on moninkertainen aikaisempaan verrattuna.
 • Kulttuuristen elementtien ja tuotteiden integroiminen matkailutarjontaan lisääntyy ja tiivistyy.

Verkostotiimi kulttuurimatkailun kehittämisessä:

 • Aluekoordinaattorit ovat matkailun ja/tai kulttuurin ammattilaisia, joilla on myös toisen toimialan tuntemusta ja kokemusta.
 • Pilottialueilla on koottu monipuolinen aluetiimi toimintaan mukaan.
 • Yhdessä jatketaan toimijakentän aktivoimista: työkalut käyttöön.
 • Vauhditetaan kulttuuristen elementtien sisällyttämistä matkailutuotteisiin.
 • Aluekoordinaattorien avulla alueelliset toimijat saadaan keskenään tiiviimpään yhteistyöhön, ja tätä kautta vahvistetaan koko sektorin kehittymistä.
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description