Ajankohtaista

 • 25.3.2021 Ajankohtainen

  Det svenska i Finland står och faller med utbildningen

  Fonder och stiftelser kan bara finansiera en bråkdel av alla de åtgärder som behövs i den svenskspråkiga utbildningen. Det stora ansvaret måste staten och kommunerna, universiteten och högskolorna axla. – Regeringens initiativ att granska den svenskspråkiga utbildningen är bra. Utredaren Gun Oker-Bloms 62 åtgärdsförslag för att förbättra utbildningen är också bra. Vi är beredda att satsa pengar på det här, men åtgärderna är ett ansvar som den offentliga sektorn måste ta. Precis som då det handlar om andra nationella utbildningsfrågor, säger Svenska kulturfondens ordförande Mikaela Nylander. Av de bidrag som Kulturfonden beviljade förra veckan går 12 stora bidrag – sammanlagt 1,7 miljoner euro – till aktörer som ska driva projekt med tydlig koppling till olika åtgärder som Oker-Blom föreslår i sin rapport. Rapporten publicerades några dagar före Kulturfondens stora utdelning. – Flera aktörer är redan i startgroparna med förbättringar som Oker-Blom efterlyser. Projekten som vi beviljat bidrag handlar ändå om pilotförsök, koordinering och kartläggning. Inte regelbunden, lagstadgad verksamhet. För att projekten ska få effekt behövs breda samarbeten och satsningar på skola och utbildning från statens och kommunernas sida, säger Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman på Kulturfonden. – Det finns många stora och akuta utbildningsfrågor som måste lösas nu. En del så stora att det svenskspråkiga i Finland står och faller med dem. Tillgången på småbarnspedagoger och undervisningen i det andra inhemska språket är bara två exempel, säger Mikaela Nylander. Kulturfonden får varje år tusentals ansökningar från utbildningsfältet. Ansökningarna bidrar till att man har en ganska bra bild av helhetsläget och vet vilka specifika behov det finns till exempel i skolorna. – Vi kan, gärna i samarbete med andra stiftelser och fonder, till exempel facilitera diskussioner, sammanföra aktörer och ibland ge projektidéer. Våra bidrag spelar roll, men kan inte ställa allt till rätta, säger Berndt-Johan Lindström. Bland annat de här åtgärderna har beviljats bidrag: För att förbättra tillgången på svenskspråkiga behöriga småbarnspedagoger ordnas flera flerformsutbildningar – flexibla studieformer för bland annat studerande som redan är i yrkeslivet.Den utvidgade läroplikten har gjort behovet av mera handledning för elever och studerande akut. Samtidigt är det brist på behöriga handledare för elever och studerande. Med hjälp av en startpeng ordnas studiehandledarutbildning för redan yrkesverksamma lärare.Både tillgången och kvaliteten undervisningen i elevers andra hemspråk varierar. Bidrag går till flera projekt med fokus på svenskspråkiga barns undervisning i finska, modersmålsinriktad finska och äiru, modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.Kulturfonden lät i fjol göra en kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska – både tillgången och kostnaderna varierar. Med hjälp av bidrag ska nu aktörerna föra dialog och samarbeta mera.Språköskolor och integration har under en längre tid varit Kulturfondens fokusområden i utdelningen. ***
  Pressmeddelande
  Torsdagen den 25 mars 2021 Noggrannare information: Mikaela Nylander (kommentarer)
  ordförande
  050 511 3029
  mikaela.nylander(at)gmail.com Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
  ledande ombudsman, utbildning
  040 838 1358
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 24.3.2021 Ajankohtainen

  Praktik utomlands är en spännande upplevelse

  Ella Lundqvist gjorde praktik på Finlandsinstitutet i Tokyo. Hon upplever att en praktik utomlands lärt henne mycket om sig själv. Vill du också göra praktik utomlands? Ansökan är öppen till 31.3.2021. Observera att intervjun är gjord före coronakrisen. Vilka var dina arbetsuppgifter? Till mina arbetsuppgifter hörde bland annat att uppdatera institutets kommunikationskanaler på sociala medier och på webben, och hjälpa till på olika evenemang såsom studentmässor, konstutställningar eller seminarier. Jag hade också ett eget projekt, en finlandssvensk vecka, då jag ansvarade för programmet. Det var speciellt roligt att ha ett eget projekt! Vad var det bästa med praktiken? Genom praktiken har jag lärt mig mycket om mig själv. Jag har också fått pröva på att jobba i ett team på ett annat sätt än jag tidigare gjort. Att få vara med och planera olika typer av evenemang, ända från idéstadiet till förverkligande, tror jag kommer att ha varit till stor nytta i framtiden. Under praktiken hade jag dessutom möjlighet att öva min japanska, vilket jag uppskattade. När jag är utomlands upplever jag också att den finländska och finlandssvenska identiteten stärks på ett annat sätt än hemma i Finland. Vad vill du säga åt någon som funderar på att ansöka om praktikstipendium? Jag skulle rekommendera alla som funderar på praktikstipendium att söka. Det är en ypperlig möjlighet att lära känna dig själv bättre och att få uppleva något nytt och spännande! Vill du också göra praktik utomlands? Kulturfonden erbjuder årligen praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Dessutom erbjuder vi två praktikplatser vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Läs mer om vilka praktikplatser vi erbjuder våren 2021. Ansökningstiden är 15-31.3. Våren 2021 tar vi emot ansökningar, men är noggranna med rådande coronarestriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget.

  Lue lisää »

 • 22.3.2021 Ajankohtainen

  Praktik utomlands ger nya perspektiv

  Marie Peltomäki har gjort praktik i Paris. Hon ser många fördelar i att ha gjort praktik utomlands, bland annat bättre språkkunskaper och viktig arbetserfarenhet. Vill du också göra praktik utomlands? Ansökan är öppen till 31.3.2021. Observera att intervjun är gjord före coronakrisen. Marie Peltomäki gjorde utlandspraktik på Institut finlandais, Finlands kulturinstitut i Paris. Svenska kulturfonden finansierade Maries praktik. Vilka var dina arbetsuppgifter? Som produktionsassistent jobbade jag i galleriet med en konstutställning. Dessutom planerade och producerade jag konst- och kulturprogram och arbetade med kundservice på institutets olika evenemang och händelser. Jag fungerade också som “spindeln i nätet” och var i kontakt med samarbetspartner, intressenter och konstnärer och så fick jag också skriv-g och översättningsuppdrag. Små kontorsjobb och att springa ärenden ibland hörde naturligtvis också till praktiken. Vad var det bästa med praktiken? Det bästa var att få arbeta i en konstnärlig, kreativ och framåtsträvande omgivning med varierande arbetsuppgifter och att vara huvudproducent för två evenemang. Institut finlandais drivs av ett litet team så jag kom snabbt med i gänget och kände att jag fick förtroende, eget ansvar och utrymme att utvecklas. Jag tyckte mycket om arbetskulturen på Institut finlandais; flexibla arbetstider, alla talade med alla, det var låg tröskel att fråga om hjälp och händelserika hektiska dagar varvades med lugnare och mer rutinmässiga dagar. Och Paris är en fantastisk stad att bo och leva i! Har du något du vill säga åt någon som funderar på att ansöka om praktikstipendium? Jag tycker absolut du ska ansöka, jag vet att jag är jätteglad att jag gjorde det! Stipendium för utlandspraktik är en fantastisk möjlighet att åka utomlands en tid och få nya perspektiv, förbättra sina språkkunskaper, skaffa arbetserfarenhet och träffa nya människor… Praktikanter är viktiga för instituten så din närvaro och din insats uppskattas. Och med hjälp av stipendiet har du råd att bo och leva och upptäcka din praktikstad. Är du nyfiken, fördomsfri och intresserad av kultur tycker jag att du ska söka ett en praktikplats vid något av kulturinstituten. Vill du också göra praktik utomlands? Kulturfonden erbjuder årligen praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Dessutom erbjuder vi två praktikplatser vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Läs mer om vilka praktikplatser vi erbjuder våren 2021. Ansökningstiden är 15-31.3. Våren 2021 tar vi emot ansökningar, men är noggranna med rådande coronarestriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget.

  Lue lisää »

 • 19.3.2021 Ajankohtainen

  Kulturfonden delar ut cirka 23 miljoner euro

  Svenska kulturfonden delar den här veckan ut cirka 23 miljoner euro utgående från ansökningarna som lämnades in i november 2020. Beloppet är ungefär lika stort som i fjol och motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av cirka 3 000 ansökningar beviljas knappt 1 600; drygt hälften av de sökande får alltså ett positivt besked. Du hittar alla beviljade bidrag på vår webbplats beviljade.kulturfonden.fi. Så här mycket går till de olika sektorerna Av hela summan på cirka 23 miljoner euro som nu fördelas går ungefär 10,9 miljoner euro till konst och kultur.

  Till utbildning går 4,8 miljoner euro och till forskning och vetenskap 3,9 miljoner euro.

  Förbund, föreningar och medborgaraktiviteter får 3,5 miljoner euro. Den här kategorin har tidigare kallats ”allmän finlandssvensk verksamhet”.

  Av hela den sammanlagda utdelningen i mars på cirka 23 miljoner euro fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro i regionerna. Nylands svenska kulturfond fördelar drygt 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond 0,7 miljoner euro. I alla regioner går överlägset flest bidrag till konst och kultur. Läs mera om den regionala utdelningen i vårt separata pressmeddelande.

  I november fick Kulturfonden ungefär 400 färre ansökningar än året innan. Minskningen kan bero dels på det stora antalet bidrag som under året fördelats som coronastöd och dels på att många aktörer ifjol sköt upp projekt som de redan beviljats bidrag för.

  – Vi har under de senaste månaderna tagit del av en mängd bra idéer och driftiga planer. Vi ska stärka det svenska i Finland både på kortare och på längre sikt, men också både brett och fokuserat. Samtidigt måste vi noga granska alla projekt och också ställa en del krav på aktörerna. Den här veckan har vi gjort många sökande glada, men nästan lika många har fått negativt besked. Det kan kännas betungande, särskilt nu i coronatider, men är ofrånkomligt, säger Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander som tillträdde i augusti och nu deltog första gången i behandlingen av novemberansökningarna. Arbetsstipendiater med tunga meriter Arbetsstipendier för professionella konstnärer är Kulturfondens mest eftertraktade bidrag. Av 440 ansökningar beviljas i år 77 arbetsstipendier – 1 treårigt, 3 tvååriga och 73 ettåriga stipendier inom olika konstgrenar.

  Arbetsstipendierna höjdes i år från 24 000 euro till 26 000 euro per år. Sammanlagt beviljas arbetsstipendier för 2,1 miljoner euro. Både beloppet och antalet stipendier är större än i fjol.

  – Via arbetsstipendier ger Kulturfonden konstnärer förutsättningar att arbeta med sin konst helhjärtat och under en lite längre tid. Stipendiet har stor betydelse för konstnären, men i förlängningen också för alla oss som tar del av konsten. Konst gör att vi mår bättre, vi blir bättre på att förstå och samverka med varandra, säger Mikael Svarvar som är delegationsordförande och också deltog första gången i behandlingen av novemberansökningarna.
  Delegationsordförande Mikael Svarar deltog också första gången i behandlingen av novemberansökningarna. Bild: Christoffer Björklund
  De sökandes konstnärliga kvaliteter väger alltid tyngst då ett arbetsstipendium beviljas. Samtidigt försöker Kulturfonden prioritera konstområden där svenska språket är viktigt, till exempel litteratur och teater, och beakta olika kompetenser, köns- och åldersfördelning inom de olika konstområdena. I år finns ovanligt många dansare bland arbetsstipendiaterna; av elva stipendiater inom scenkonst representerar fem danskonst. Av arbetsstipendiaterna är 42 kvinnor och 35 män.

  Kulturfonden behandlade sammanlagt 440 ansökningar om arbetsstipendium. Här finns en lista på alla beviljade arbetsstipendium. Klart fokus, men suddiga gränser inom konst och kultur Utöver arbetsstipendierna beviljar Kulturfonden också många andra bidrag till projekt och verksamhet inom olika konst- och kulturområden. De största beloppen fördelas inom konstområden där det svenska språket är ett viktigt inslag.

  – Konst- och utbildningsfältet står inte och stampar på stället. Områden och uttrycksformer utvecklas just nu genom tvärkonstnärliga och tvärdisciplinära projekt. Vi ser många ansökningar från aktörer med nya tankar och nya samarbeten. De kombinerar sina olika kompetenser, tänjer på gränser och ställer nya krav också på oss, säger Mikael Svarvar.

  Den grundläggande konstundervisningen har under det senaste året ofta varit i fokus inom Kulturfonden och syns nu också i utdelningen.

  – Vi beställde ifjol en kartläggning som bland annat visade att det finns stora regionala och lokala skillnader i både tillgängligheten på grundläggande konstundervisning och kostnaderna för den. Vårt nästa steg är att försöka öka tillgängligheten inom de olika konstformerna för barn och unga. Martin Wegelius-institutet (MWI) får nu ett bidrag för att samla aktörer som ordnar konstundervisning för barn och unga till lokala träffar, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.
  Kulturfondens vd Sören Lillkung. Bild: Cata Portin Syftet med projektet, som förverkligas i samarbete mellan MWI och DUNK, är att samla information om visioner och utmaningar och få en helhetsbild av hur fältet kan stärkas och tillgängligheten förbättras.

  Inom musik får bland annat förbund stora bidrag för både verksamhet och olika projekt, till exempel: Finlands svenska sång- och musikförbund får 232 000 euro för verksamheten och 38 000 euro för projektet Kör i skolan.DUNK får 100 000 euro för verksamheten, 40 000 euro för Skolmusik 2021, 100 000 euro för Musik & Talang och 25 000 euro för ett musikutbildningssamarbete mellan flera musikskolor.Vasa Baroque får ett treårigt verksamhetsbidrag på 75 000 euro. Inom scenkonst ligger tyngdpunkten på bland annat finlandssvensk dramatik, barn och unga och publikarbete. Några exempel är: Unga Teatern får ett bidrag på 80 000 euro.Treåriga verksamhetsbidrag går till DuvTeatern 120 000 euro, Klockriketeatern 135 000 euro och teater Taimine 270 00 euro. Inom litteratur prioriteras projekt för barn och unga, projekt som främjar läsande, skrivande och berättande och konst- och kulturkritik. Större bidrag går till: Tidsskriftscentralen, som får 50 000 euro för att arrangera en essätävling som tidigare administrerats av Kulturfonden,Svensk Presstjänst, som får 82 500 euro för ett utvecklingsprojekt för journalister,arbetsgruppen bakom bokmässorna, som får 23 000 euro för att ge ut ett nummer av Vi Läser om finlandssvensk litteratur, ochden finlandssvenska satsningen på bokmässorna i Helsingfors och Göteborg. Illustration är ett av de konstområden där antalet ansökningar växte rejält i år. Inom bildkonst, fotokonst, skulptur, övrig visuell konst och illustration går bidrag till bland annat: Konstrundan med Åbolands hantverk som huvudman får det största bidraget på 100 000 euro Alla bidrag för filmproduktion, manus- och utvecklingsarbete fördelas sedan i fjol i samarbete med Konstsamfundet under två separata ansökningstider. Kulturfonden beviljar nu endast bidrag för filmfrämjande verksamhet och dessutom två arbetsstipendier inom film, ett tvåårigt till Ulrika Bengts och ett ettårigt till Jenny Jokela. Finlandssvenskt filmcentrum får 60 000 euro. Bland minnesorganisationer och kulturarv prioriterar Kulturfonden projekt kring publikarbete, pedagogik och tillgänglighet. Nationalbiblioteket får 60 000 euro för ett treårigt digitaliseringsprojekt av litteratur.Det nya Centret för krig och fred i S:t Michael får 14 000 euro för en satsning med svenskspråkigt innehåll.
    Från dagis till fri bildning – De statliga så kallade STEA-bidragen har minskat kraftigt och det betyder att många aktörer har förlorat en stor del av sin finansiering. Det här handlar om en stor strukturell samhällsförändring och Kulturfonden har varken resurser eller möjlighet enligt uppdraget att täcka bortfallet, säger Mikaela Nylander.

  Bland ansökningarna inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet trendade projekt som stöder barns och ungas välmående. Dessutom prioriterade Kulturfonden projekt som stärker läsning och språk och projekt på språköar och i språkbadsundervisningen. Några exempel på större bidrag är: För att främja småbarnspedagogikens attraktionskraft och bidra till att öka söktrycket till utbildningar inom småbarnspedagogik delfinansierar Kulturfonden en koordinatorstjänst med 75 000 euro till Sydkustens landskapsförbund.Helsingfors universitet får ett bidrag för ett flerårigt projekt kring undervisningen i modersmålsinriktad svenska i de finska skolorna. – Vi undviker att stödja verksamhet som är den offentliga sektorns lagstadgade ansvar. Däremot kan vi ge bidrag för enskilda utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn. Också projekt som finansieras av EU-program kan få självfinansieringsandelar av Kulturfonden. De här är sådana ansökningar som vi kan behandla under hela året, säger Sören Lillkung.
  Också fri bildning är ett område som är intressant just nu.

  – Vi sätter gärna mera fokus på folkhögskolorna och den fria bildningen. Deras uppdrag är viktigt och vi ser att många nu jobbar med nya fokusområden och profileringar för framtiden, bland annat inom integration och förberedande utbildning. Nu behöver vi mera fakta så vi kan avgöra eventuella strategiska satsningar i framtiden, eller något liknande säger Sören Lillkung. Ett av de största bidragen, 70 000 euro, går till Bildningsalliansens projekt Dags att prata kring dialogpaussamtal om det svenska och på svenska i Finland.
    Forskning och vetenskap, högskolor och universitet Inom forskning och vetenskap prioriterar Kulturfonden humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik. Forskningen måste dessutom vara relevant för det svenska i Finland.

  För doktorandstudier beviljar Kulturfonden 72 stipendier på mellan drygt 5 000 och 26 000 euro, sammanlagt knappt 1,4 miljoner euro. Av doktoranderna är 48 kvinnor och 23 män, ett stipendium delas mellan två personer. Via olika specialfonder kan Kulturfonden stödja doktorander inom också medicin, fysik och andra naturvetenskaper.

  Flera forskningsprojekt får stora belopp på upp till 150 000 euro. Den största andelen går till pedagogik och humaniora; här är några exempel: Yrkeshögskolan Arcada får 70 000 euro för ett projekt som tar fram röstigenkänningsprodukter och algoritmer som stöder finlandssvenska dialekter.Åbo Akademi får bland annat 100 000 euro för forskning kring välbefinnande bland elever i årskurserna 4–8 och 100 000 euro för forskning kring pedagogiska särdrag i dagis och skolor på språköar. Några bidrag ur samhällsvetenskap och ekonomi: Det största bidraget på 150 000 euro går till Helsingfors universitet för ett projekt om politisk rekrytering och förutsättningar för politiska uppdrag i Finlands kommuner.Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet får 75 000 euro för ett forskningsprojekt som identifierar de avgörande faktorerna för invandrarnas deltagande i idrott i Svenskfinland.Yrkeshögskolan Novia får 20 000 euro för att kartlägga äldres hälsa och livsvillkor i Österbotten. Inom medicin och naturvetenskap är forskningsämnets koppling till det svenska i Finland inte lika viktig, helt i enlighet med specialfondernas donationsbestämmelser.

  Utöver bidragen för forskningsprojekt och doktorandstudier, stöder Kulturfonden också utvecklingsprojekt vid universitet och högskolor. Bland ansökningarna fanns många projekt som främjar tvåspråkighet och språkinlärning och som skapar nya digitala verktyg för undervisningen.

  – Personalbristen är akut inom flera yrkesgrupper på utbildningsfältet i Svenskfinland och Kulturfonden försöker dra sitt strå till stacken för att avhjälpa problemet, säger Mikaela Nylander.

  Några exempel på bidrag till utvecklingsprojekt är: Åbo Akademi och Helsingfors universitet får 165 000 respektive 69 000 euro för att utveckla flexibla flerformsutbildningar inom småbarnspedagogik.Åbo Akademi får ett bidrag på 150 000 euro för att hösten 2021 starta en behörighetsgivande studiehandledarutbildning för redan yrkesverksamma personer.Tvärminne Zoologiska station får 130 000 euro för att synliggöra kunskapen om föroreningar i Östersjön.Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia får 150 000 euro för ett projekt kring utvecklingen av kreativ personcentrerad vårdkonst inom äldreomsorgen och vårdvetenskaplig yrkesutbildning.
    Förbund, föreningar och intresseorganisationer Kulturfonden beviljar omfattande verksamhetsbidrag för kultur och stora organisationer och förbund. I och med en omstyrning av bidragen för förbundens webblösningar höjdes i fjol flera organisationers verksamhetsbidrag. Många förbund får också så kallade förbundspaket att fördela bland sina föreningar. Förbundspaketen, på sammanlagt drygt en halv miljon euro, beviljades redan under hösten.

  – När vi läser och behandlar ansökningarna från förbund, föreningar och organisationer blir det tydligt att här har vi stommen för medborgarsamhället på svenska i Finland. Många organisationer har under det senaste året varit hårt prövade, men också hittat nya, kreativa och hållbara lösningar för sin verksamhet. Jag är glad att Kulturfonden kan stödja dem, säger Mikaela Nylander.

  Intresseorganisationer – partiföreningar och andra politiska organisationer och intresseorganisationer utan politisk koppling – får också bidrag av Kulturfonden. Fortsättning följer Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 42 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Trots coronakrisen estimeras beloppet vara ungefär lika stort för år 2021. Förutom de bidrag som beviljas i mars fördelar Kulturfonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och också strategiska bidrag som kräver en snabbare behandling. I september tar Kulturfonden emot ansökningar inom flera olika områden, bland annat till en del av de många specialfonderna.

  Lue lisää »

 • 19.3.2021 Ajankohtainen

  Kulturfonden ger över tre miljoner euro till regionala aktörer

  I regionerna, Nyland, Åboland och Österbotten, fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av vårens sammanlagda utdelning på cirka 23 miljoner euro. Bland projekten som får bidrag finns bland annat kläddesigners med hbtq-perspektiv, tvåspråkiga konserter och genreöverskridande berättande. Du hittar alla beviljade bidrag på vår webbplats beviljade.kulturfonden.fi. Framtidstro bland regionala aktörer Av nästan 3 000 ansökningar i november behandlades drygt 1 600 i Kulturfondens regionala direktioner. De regionala direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten fungerar som sakkunniga i ansökningar med stark regional förankring. Kulturfondens styrelse tog beslut om alla ansökningar.  

  – En trend som vi ser i alla regioner är ett ökat intresse för personliga stipendium för behörighetsgivande studier. Många vill bredda sin behörighet eller bli behöriga småbarnspedagoger eller rektorer, säger Åsa Rosenberg, ombudsman i Åboland och på Åland.

  I år präglades många projektplaner av coronakrisen. Kulturfondens tre regionala ombudsmän är ändå överens om att det finns framtidstro och optimism bland sökande.

  – Coronakrisen har orsakat riktigt knepiga situationer för många. Många på kulturfältet har ändå kreativa lösningar och en flexibel inställning till läget, säger Matts Blomqvist, ombudsman i Nyland.

  Det råder osäkerhet i planeringen av evenemang, festivaler och teaterföreställningar. Många föreningar undviker större satsningar, och fokus är på basverksamhet och drift av till exempel föreningshus.

  – Inom musikbranschen ser vi nu mer ansökningar än vanligt för olika typer av inspelnings- och streamingprojekt, säger Martin Enroth, ombudsman i Österbotten.
  Österbottens svenska kulturfond Österbottens svenska kulturfond (ÖSK) delar ut 1,1 miljoner euro till nästan 350 mottagare. Över 550 ansökningar behandlades av direktionen för Österbottens svenska kulturfond.

  Martin Enroth är ny ombudsman på Kulturfonden och bereder första gången den stora utdelningen. Han är glad över mångfalden i ansökningarna, trots utmanande tider.

  –  Jag är imponerad av nivån på ansökningarna inom litteratur i Österbotten. Vi fick många bra ansökningar med nya idéer, speciellt inom barnlitteratur och illustration.   Bild: Tage Rönnqvist
  Enroth är noga med att föra fram att det finns många bra idéer också bland de ansökningar som får avslag.

  –  Ett negativt besked betyder inte alltid att din idé är dålig. Granska din ansökan kritiskt och var noggrann med att du har en bred finansieringsplan. Ibland blir vi tvungna att ge negativt besked om Kulturfonden är den enda finansiären, säger Enroth.

  Här är några exempel på bidrag ur ÖSK: Berättelser och livssituationer i den finlandssvenska kulturbranschen under coronakrisen blir en podcast- och videoserie. Joel Isaksson får 5 000 euro för att producera serien.Vad får man om man kombinerar två former av berättande: musik och skönlitteratur? En musikalisk novell eller en ljudbok 2.0. Felicia Eriksson får 6 000 euro för sitt projekt som bygger broar mellan genrer. Den musikaliska novellen publiceras på digitala plattformar.Bollon är en champagnefärgad 30 år gammal husbil. Maria Österåker får 3 000 euro för att skriva manuset till boken ”Bollon – en kärlekshistoria”.Vasabon och indiern Nirupam Smart får 1 000 euro för sitt projekt The Findian. Nirupam har redan tidigare berättat om sitt liv på svenska i Finland för sina 40 000 följare på Facebook. Nu ska han skapa en webbplats om Svenskfinland för en indisk publik.Barnen vid Bergö Daghem får lära sig mer om sin lokalhistoria och sägner i den. Föräldraföreningen vid Bergö Daghem får 1 000 euro för att ordna pedagogiska sagovandringar i samarbete med fristående teatergrupper.Jeppis Art Collective får 8 000 euro för att göra en utställning med temat att blicka in i en annan värld. Grupputställningen planeras ha en virtuell del.Regionala danscentret i Österbotten – Dans i Österbotten får 8 000 euro för dansprojekt med barn och unga i Vasa, Närpes och Karleby.Fotografiföreningen Ibis får ett verksamhetsbidrag på 5 000 euro och ett projektbidrag på 2 000 euro. Bild: Fotofabriken Åbolands svenska kulturfond Åbolands svenska kulturfond (ÅSK) delar ut 0,7 miljoner euro till nästan 200 sökande. Av ansökningarna i november behandlades ungefär 300 ansökningar i ÅSK.  

  – På Åland har man stark tilltro till båtbyggnadskultur och stärker båtbyggandet som hantverk, säger Åsa Rosenberg. Bild: Pixabay

  Här är några exempel på bidrag ur ÅSK: På Åland får Stiftelsen Emelia 20 000 euro för att bygga en galeas i ek. Bygget beräknas vara klart senast 2026. Ungdomsgrupper ska lära sig segla på galeasen Emelia.Segeljaktsföreningen Atlanta får 13 000 euro för att bygga klart segeljakten Atlanta. Målsättningen är att sjösätta Atlanta under sommaren 2021.  Kompositören Pauliina Isomäki och folkmusikern Marianne Maans får 5 000 euro för en tvåspråkig konsertföreställning. I konserten kombineras dikter, nykomponerad musik och folkmusik. Temat är naturen, havet och berättelser från den finlandssvenska skärgården.Föreningen Svenskans väl får 4 500 euro för att ordna kulturprogram på svenska för seniorer i Åbo. Bland annat dansfadderveckor, högläsning, museibesök och trubaduruppträdande finns i planerna.Nicklas Lantz får 4 000 euro för att skapa en minimusikal av Karin Erlandssons bok ”Nattexpressen”. I manuset beaktas jämlikhet och genusfrågor. Lantz planerar en föreställning i Mariehamn och en turné i skolor.Pehr Kalm och Akademiska trädgården presenteras i två utställningar på Sibeliusmuseet i Åbo. Bidraget på 4 000 euro går till Charlotta Green för arbetet med utställningarna.Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk får 13 000 euro och Korpo Jazz får 17 000 euro för sommarens jazzfestivaler i skärgården. Nylands svenska kulturfond Våren 2021 delar Nylands svenska kulturfond (NSK) ut 1,7 miljoner euro till nästan 400 mottagare. Nylands svenska kulturfond behandlade över 700 ansökningar.

  – I Nyland finns det flera välplanerade projekt kring hållbar utveckling. Också antalet projekt med fokus på hbtq-frågor ökar inom konstämnena, säger Matts Blomqvist.

  Här är några exempel på bidrag ur NSK:

  Nyländska föreningar som får verksamhetsbidrag är bland annat Hurja Piruetti Västra Nylands Dansinstitut får 15 000 euro,Esbobygdens ungdomsförbund får 15 000 euro för teaterskolans verksamhet,Helsingfors gaykör Out ’n Loud får 3 000 euro i verksamhetsbidrag ochAMABILE – Föreningen för Konst för Barn och Ungdomar får ett verksamhetsbidrag på 20 000 euro för att ordna musikundervisning för barn och unga på sociala grunder. Hurja Piruetti får ett verksamhetsbidrag på 15 000 euro. Här är några projektbidrag som beviljas: Loviisa Contemporary får 15 000 euro för projektet Så Svarar Skogen. Det tvåspråkiga och tvärvetenskapliga projektet kombinerar performativa körföreställningar med en rumslig installation med levande växter.  Karis-Billnäs gymnasium får 5 000 euro för att tillsammans med övriga gymnasier i Raseborg förverkliga en tvärvetenskaplig studiehelhet kring hållbar utveckling.Samfundet Ehrensvärd firar 100 år och får 15 000 euro för sitt jubileumsprojekt Sveaborg – Tre rikes flotta. I projektet ingår en utställning, publikarbete och evenemang.Kompositören Olli Kortekangas får 20 000 euro för att komponera ett operalibretto till en både tragisk och humoristisk berättelse om kärleken.Designern Ella Boucht får 4 000 euro för sitt projekt inom queer klädkonstruktion.   Bild: Tage Rönnqvist

  Lue lisää »

 • 17.3.2021 Ajankohtainen

  Sökte du bidrag i november?

  Kolla din inkorg. Vi har nu skickat ut besked till alla sökande. Det betyder över 3 000 mejl. Imorgon mejlar vi information om alla beviljade bidrag till redaktionerna. Alla bidrag publiceras på fredag på beviljade.kulturfonden.fi. Fick du avslag på din ansökan? Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna för avslag. Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna för avslag på arbetsstipendium.

  Lue lisää »

 • 15.3.2021 Ajankohtainen

  Praktik i Estland är exotiskt

  Hur är det att göra praktik i Estland? Förvånansvärt exotiskt, säger Lisa Forss. Vi pratade med henne då hon gjorde praktik på Soome Institiut i Tallinn. Lisa Forss inledde sin praktik på Soome Insitituut i augusti 2019. Intervjun är gjord före coronakrisen. Vilka är dina arbetsuppgifter som praktikant? Mina arbetsuppgifter har varit väldigt varierande. Det största ansvarsområdet jag har är att koordinera resestipendiet för uppträdande artister TelepART. Finländska konstnärer kan ansöka om stöd för att uppträda i Baltikum och konstnärer från de baltiska länderna för att uppträda i Finland. Meningen är att öka kulturutbytet mellan områdena. Mitt arbete är främst att hålla koll på mejl och att se till att information hamnar på rätt ställe. Samtidigt får jag en väldigt bred inblick i kulturfältet och hurdan konst som artisterna håller på med. Förutom det har jag ordnat en finskspråkig diskussionscirkel för ester. Också det har varit väldigt lärorikt. Trots att vi som folk är rätt nära varandra finns det stora kulturella skillnader mellan finländare och ester.  Vad är det bästa med din praktik, Lisa? För mig har det varit väldigt roligt att få uppleva en annorlunda kultur – speciellt en annorlunda arbetskultur. Estland är förvånansvärt exotiskt. Samtidigt har jag lärt mig om mig själv under ett år i ett nytt land. Det är hälsosamt att lite bryta sig loss från sina rutiner. En annan rolig grej som kommit med mitt år som praktikant – ett nytt språk att lägga på min CV. Har du någon hälsning till dem som funderar på att ansöka om stipendium för utlandspraktik? Du har inget att förlora med att söka och i bästa fall bli erbjuden en praktikplats utomlands. Istället kan du vinna en fantastisk chans att lära dig nya kunskaper, ett nytt språk och nya saker om dig själv! Ett år kan kännas som en lång tid, men sist och slutligen är det en kort period i ditt liv. Vill du också göra praktik utomlands? Kulturfonden erbjuder årligen praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Dessutom erbjuder vi två praktikplatser vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Läs mer om vilka praktikplatser vi erbjuder våren 2021. Ansökningstiden är 15-31.3. Våren 2021 tar vi emot ansökningar, men är noggranna med rådande coronarestriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget.

  Lue lisää »

 • 15.3.2021 Ajankohtainen

  Laura gjorde praktik i Bryssel

  Hur är det att jobba i Europas politiska centrum? Vi har pratat med Laura Lapela som våren 2020 gjorde praktik på Kommunförbundets Brysselkontor. Lauras praktik finansierades av Svenska kulturfonden. Intervjun är från februari 2020 före coronakrisen. Kommunförbundets uppgift i Bryssel är att följa med aktuella diskussioner och beslut inom EU som påverkar kommunerna i Finland. Det gör man genom att delta i olika möten och läsa olika texter. Laura har fått göra ett djupdyk i frågor som handel, jämställdhet och agrikultur. Laura är nöjd med sin praktik. – Den här praktiken har erbjudit möjligheter jag inte hade kunnat förvänta mig, säger Laura. Hon betonar att praktiken är mycket mer än själva jobbet. – Livet utanför jobbet är nya bekantskaper och fantastiska upplevelser. Atmosfären i Bryssel är som i en bubblande studentstad, men för politiker och praktikanter. Dessutom är Bryssel fantastiskt beläget, om man vill utforska resten av Belgien och även Europa. Våga ansöka om praktikstipendium Laura uppmuntrar alla att våga ansöka om en praktikplats. – Du behöver inte vara osäker på om dina kunskaper räcker till. Du åker på praktik för att lära dig. Du kommer inte vara ensam om att känna dig lite vilsen i början – men du lär dig och det finns stöd under vägen, säger Laura. Laura gör praktik i Bryssel med Kulturfondens stipendium för utlandspraktik. Vill du också göra praktik utomlands? Kulturfonden erbjuder årligen praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut runt om i världen i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Dessutom erbjuder vi två praktikplatser vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Läs mer om vilka praktikplatser vi erbjuder våren 2021. Ansökningstiden är 15-31.3. Våren 2021 tar vi emot ansökningar, men är noggranna med rådande coronarestriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget.

  Lue lisää »

 • 11.3.2021 Ajankohtainen

  Studerar du ett museiämne?

  Visste du att du kan ansöka om stipendium för lokalhistorisk praktik? Kulturfonden beviljar stipendium för praktik på 1–3 månader. Ansökan är öppen hela året. Du kan ansöka om stipendium om du: har svenska som modersmål eller studiespråk och studerar vid en högskola eller ett universitet. Din praktikplats ska vara ett mindre museum eller en svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland. Stipendiet kan användas om du som praktikant jobbar med:
  • katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem
  • digitalisering av samlingar
  • kommunikation (i första hand webbsidor, sociala medier) Stipendiet får inte användas för annat museiarbete, till exempel: öppethållning, butiksarbete eller guidning. Stipendiet är 1500 euro per månad. Du kan beviljas stipendium högst fyra gånger (totalt 12 månader). Du kan ansöka om praktikstipendium när som helst under året. Du får besked om beslut inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil. Lokalhistorisk praktik ersätter vårt tidigare bidrag kulturarvspraktik.   Läs mer om lokalhistorisk praktik.

  Lue lisää »

 • 10.3.2021 Ajankohtainen

  Vill du göra praktik utomlands?

  Är du i slutskedet av dina studier? Nu erbjuder vi elva praktikplatser utomlands. Ansökan är öppen 15-31.3.2021.  Du kan ansöka om praktikplatserna om du: är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,har svenska som modersmål eller studiespråk ochär i slutskedet av dina högskole- eller universitetsstudier. Vi erbjuder elva praktikplatser utomlands. Nio av praktikplatserna erbjuds i samarbete med Finlands vetenskaps- och kulturinstitut. Praktikperioderna inleds i augusti eller september 2021. Lämna in din ansökan på vår webbplats senast den 31 mars 2021Våren 2021 kan du söka följande praktikplatser: Finlandsinstitutet i Berlin, TysklandFinlands Beneluxinstitut, Bryssel, BelgienFinnAgora – Finlandsinstitutet i Budapest, UngernFinlands kulturinstitut i Danmark, KöpenhamnFinlands institut i Paris, FrankrikeFinlandsinstitutet i Stockholm, SverigeFinlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, LondonFinlands institut i Tallinn, EstlandFinlands institut i Tokyo, JapanSkandinaviska föreningens konstnärshus, Rom, ItalienKommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien Så här ansöker du om praktikplats Praktikplatserna har olika inriktning. Bekanta dig med de olika praktikplatserna innan du lämnar in din ansökan. Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska.  Läs mer och gör din ansökan här. Nästa gång öppnar vi ansökan i september 2021. Så här påverkar coronakrisen I början av coronakrisen våren 2020 tog vi beslutet att inte ta emot ansökningar om praktikplatserna. Nu tar vi emot ansökningar, men är fortsättningsvis noggranna med rådande restriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget. Har du frågor? Noggrannare information om praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten: Alexandra Enberg
  praktikkoordinator, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
  alexandra.enberg(at)instituutit.fi
  tfn 050 521 3457 Noggrannare information om praktikplatserna vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom: Matts Blomqvist
  ombudsman, Svenska kulturfonden
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi
  tfn 050 592 3795

  Lue lisää »

 • 9.3.2021 Ajankohtainen

  Ansök om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är nyutexaminerade konstnär eller hantverkare ansöka om lärlingsstipendium av Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.3-12.4.2021. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan här. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under hösten – ansökan är då öppen 12.9-12.10.2021. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi. Lärlingar hösten 2020 Tio personer ansökte om lärlingsstipendium under föregående ansökningstid på hösten 2020. Vi beviljade fyra lärlingsstipendium: Jonas Sirén, musikproduktion, 7 500 euro
  Sofia Simelius, kulturproduktion, 15 000 euro
  Felix Back, musikproduktion, 5 000 euro
  Stina Koskinen, skulpturkonst, 7 500 euro Under 2020 beviljade vi totalt 15 lärlingsstipendier. Om Kulturfondens lärlingsstipendier Kulturfondens lärlingsstipendium är för dig som är konstnär eller hantverkare och nyligen avslutat din egentliga utbildningOckså du som har studerat ämnen inom museisektorn och vill ha internationell erfarenhet kan ansöka om lärlingsstipendiumLärlingsstipendiet är 1 250 euro per månad och kan beviljas för högst tolv månaderDu kan ansöka om stipendiet två gånger per år: 12.3 – 12.4 och 12.9 – 12.10För att du ska kunna beviljas ett lärlingsstipendium ska du ha ett avtal med en handledare

  Lue lisää »

 • 4.3.2021 Ajankohtainen

  Nästan 1 000 studerande ansökte om stipendium

  I februari kunde heltidsstuderande vid yrkeshögskolor och universitet ansöka om stipendium från Svenska studiefonden. Alla sökande får besked i maj. Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands. Trots att coronakrisen skapar osäkerhet tog vi emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelser. Vi följer med läget och om planerna för en utlandsvistelse förändras är vi flexibla med användningen av stipendiet. Ifjol fick Studiefonden 1051 ansökningar och delade Studiefonden ut över 800 000 euro. I år fick Studiefonden färre ansökningar. Totalt 963 studerande ansökte om stipendium i februari 2021.   Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Kom ihåg att anhålla om utbetalning Efter att du beviljats stipendium ska du anhålla om utbetalning. Vi betalar inte ut beviljade stipendier automatiskt. Från och med 2021 betalar vi ut bidraget i två rater. Efter att du har beviljats bidrag kan du lyfta 85 procent av ditt stipendium. Resten av ditt stipendium, alltså 15 procent av stipendiesumman, får du efter att du ha redovisat hur du använt ditt stipendium. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet r.f.Svenska folkskolans vänner r.f.Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 3.3.2021 Ajankohtainen

  Joel Johansson ny fastighetschef

  Diplomingenjör Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI). Joel Johanssons uppdrag blir att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. Joel Johansson har lång erfarenhet av projektledning inom byggnads- och fastighetssektorn. Sedan november 2017 jobbar han som regionchef på
  Sweco PM Oy. Johansson är utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan (2006) med byggnadsekonomi som huvudämne. – Jag har en bred erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetssektorn. På Kulturfonden och SKUI får jag använda mina kompetenser för att vara med och utveckla och stödja det svenskspråkiga kultur- och utbildningsfältet, säger Joel Johansson. Tillsammans med SKUI:s styrelse ska Joel Johansson bereda och förverkliga fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Han ska också sköta Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. I samarbete med andra fonder och stiftelser ska han planera och koordinera fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn. – Det är med stor nyfikenhet och förväntan jag tar mig an det här spännande jobbet. Joel Johansson är 40 år och bor med sin familj i Kvevlax. Joel Johansson efterträder Johan Johansson som jobbade med fastighetsfrågor vid SKUI under nästan fem år. *** Pressmeddelande, den 3 mars 2021 Noggrannare information: Svenska kulturfondens fastighetspolicy
  SKUI:s webbplats Joel Johansson
  050 354 0802
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835 = 'joel.j.johansson' + '@'; addy93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835 = addy93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835 = 'joel.j.johansson' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835').innerHTML += ''+addy_text93b841fe4cc7c13209eec2f5abbfd835+''; Mikaela Nylander
  styrelseordförande
  Svenska kulturfonden och SKUI
  050 511 3029
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6 = 'mikaela.nylander' + '@'; addyb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6 = addyb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6 = 'mikaela.nylander' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6').innerHTML += ''+addy_textb3ef412f92b4fdfd9e07708a07a5c0f6+'';

  Lue lisää »

 • 2.3.2021 Ajankohtainen

  Doktor + näringsliv = PoDoCo

  Vill du utveckla ditt företag med hjälp av en doktor med färsk akademisk kunskap i bagaget? Eller har du nyligen disputerat och vill använda din vetenskapliga kunskap inom näringslivet? Då är PoDoCo-programmet rätt för dig – ansök senast den 15 april 2021. För många nydisputerade doktorer är det utmanande att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder post doc-forskare via PoDoCo-programmet. Ansökan är öppen mellan den 1 mars och 15 april 2021. Tillsammans med ett tio andra finländska fonder kan vi bidra till ungefär 30 ettåriga stipendier. Ett PoDoCo-stipendium är 30 000 euro från och med 2021. Vad är PoDoCo? PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och nydisputerade doktorer. Programmet har två målsättningar: att ge företag möjlighet att förnya sig med hjälp av akademisk forskning ochatt göra det lättare för nydisputerade att få in foten i näringslivet. PoDoCo-programmet sammanför forskare och företag som fungerar inom samma bransch. PoDoCo-programmet är tvåårigt. Under det första året får forskaren ett PoDoCo-stipendium. Under det andra året får stipendiaten sin lön från företaget. Målsättningen är att företaget anställer forskaren efter det tvååriga programmet. En miljon euro per år PoDoCo-programmet startade år 2015 på initiativ av universitet, industrin och stiftelser i Finland. Hittills har över 160 PoDoCo-stipendium beviljats. Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med. De elva stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet. Vem riktar sig PoDoCo till? PoDoCo är för dig som nyligen disputerat – eller som står i beråd att göra det inom den närmaste tiden – och vill jobba i ett företag. Finländska företag eller företag med affärsverksamhet i Finland kan delta i programmet, oberoende av bransch eller företagets storlek. PoDoCo erbjuder företag: information om unga, högutbildade och begåvade doktorer och deras specialkunnandemöjlighet att utnyttja doktorernas analytiska och strategiska kunnandestiftelsernas forskningsbidrag för att täcka doktorernas kostnader i projektets första fas Ansök så här Post doc-forskaren och företaget planerar först tillsammans ett utvecklingsprojekt. Post doc-forskaren ansöker sedan elektroniskt om bidrag. Läs noggrannare instruktioner om hur du fyller i ansökan här. Stiftelserna som deltar i PoDoCo-programmet kan bevilja bidrag för sex eller tolv månader. Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen: www.podoco.fi

  Lue lisää »

 • 18.2.2021 Ajankohtainen

  Kultur under tiden – nu för seniorer

  Svenska pensionärsförbundet får 97 000 euro för nio virtuella kulturprogram för sina medlemmar. Bidraget är den tredje omgången av Svenska kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning under coronakrisen. Också den här gången stärker bidraget frilansande konstnärers och kulturarbetares sysselsättning samtidigt som det gynnar många äldre personer. – Många av våra 21 000 medlemmar har hållit sig mer eller mindre hemma under snart ett år. Många berättar att de känner sig ensamma och saknar sysselsättning. Samtidigt är många scenkonstnärer utan jobb och i ekonomisk knipa, säger Berit Dahlin som är verksamhetsledare på pensionärsförbundet.   Med hjälp av Kultur under tiden-bidraget producerar pensionärsförbundet i samarbete med drygt 50 finlandssvenska artister 9 digitala musik- och diskussionsprogram. Thomas Lundin är programledare och Thomas Enroth koordinerar och producerar konserterna. De medverkande artisterna och talarna publiceras på www.spfpension.fi. Programmen ska vara klara i slutet av februari då pensionärsförbundet distribuerar dem i samarbete med finlandssvenska mediehus. Programmen sänds söndagskvällar i finlandssvenska lokala tv-kanaler och via HSS Medias, KSF Medias, Förlags Ab Sydvästkustens, Nya Ålands Tidningsaktiebolags och Ålands Tidnings-Tryckeri Ab:s webbplatser. Programmen syns också på pensionärsförbundets webbplats, Youtube-kanal och Facebook-sida. – För våra medlemmar är det viktigt att kunna se programmen samtidigt som andra gör det. Det skapar en känsla av samhörighet även om vi inte kan träffas. Före sändningarna har alla dessutom möjlighet att vara i kontakt med vår IT-personal för att få hjälp med att hitta fram till programmen via de olika plattformarna, säger Berit Dahlin. Pensionärsförbundet har under de senaste åren satsat på att stödja sina medlemmar i att använda datorer, surfplattor och mobiltelefoner. – Det kan vara knepigt att komma igång med att använda digitala plattformar och det virtuella utbud som finns idag – nyheter, samhällstjänster och underhållning. Vi vet att en del känner sig bekväma att använda Facebook medan andra helst använder sin webbtidning eller ser på lokal-tv. Därför är det viktigt att programmen syns på många olika kanaler och plattformar, säger Berit Dahlin. *** Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska pensionärsförbundet
  Pressmeddelande, den 18 februari 2021 Noggrannare information: Berit Dahlin
  verksamhetsledare, Svenska pensionärsförbundet
  040 578 0248
  berit.dahli(at)spfpension.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 5950 817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description