Ajankohtaista

 • 2.6.2017 Ajankohtainen

  Asiakaslähtöinen vai tuotelähtöinen matkailuyritys? Järjestelmällisyyttä liiketoimintaan

  Asiakaslähtöisyys ja matkailuliiketoimintaKoska matkailussa on kyse palvelusta ja ihmisistä, tulisi matkailutuotteen olla aina asiakaslähtöinen, mikä tarkoittaa sitä, että yritys tuntee asiakkaidensa toiveet ja tarpeet. Asiakaslähtöinen yritys pyrkii muokkaamaan palveluitaan ja tarjontaansa asiakkaille sopiviksi, kun taas tuotelähtöinen yritys pyrkii optimoimaan tuotteensa tai palvelunsa tuotantoprosessin ja jakelun. Menestykseen tarvitaan kuitenkin kumpaakin lähestymistapaa. Mikäli matkailuyritys ei toimi asiakaslähtöisesti, on sen hyvin vaikea mahdollistaa asiakkaalle ikimuistoisia matkailukokemuksia. Esimerkiksi Grissemann ym. (2013) pitävät asiakasorientoituneen yrityksen tunnusmerkkeinä seuraavia asioita:·    Liiketoiminnan päämääränä on asiakastyytyväisyys·   Yritys seuraa ja arvioi aktiivisesti, kuinka se palvelee asiakkaitaan ja vastaa heidän tarpeisiinsa·   Yrityksen kilpailuetu pohjautuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiselle ·   Asiakasarvon lisääminen määrittää, minkälainen on yrityksen liiketoimintastrategia. Miten sinä palvelet matkailijoita?Tuotelähtöinen vai asiakaslähtöinen liiketoiminta- ja markkinointistrategia?Taulukot 1 ja 2 esittelevät Tuotelähtöisen markkinointistrategian työkalun ja Asiakaslähtöisen markkinointistrategian työkalun. Tuotelähtöinen markkinointistrategia lähtee liikkeelle yrityksen jokaisesta tuotteesta tai palvelusta ja markkinoiden miettimisestä näiden kannalta. Asiakaslähtöinen strategia taas lähtee liikkeelle asiakassegmenteistä ja yrityksen mahdollisuuksista tuottaa asiakasarvoa eri segmenteille. Tuotelähtöinenkin yritys voi palvella asiakkaita erinomaisesti ja ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Asiakaslähtöinen yritys kuitenkin pyrkii kehittämään ja rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, eikä ensisijaisesti tuotteita ja palveluita, sillä asiakkaan tarpeisiin suunnitellut ja erilaistetut tuotteet ja palvelut ovat vain väline kannattavien, pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiselle.
  Yritykset voivat käyttää taulukoissa 1 ja 2 esitettyjä työkaluja jäsentääkseen markkinointia joko tuote- tai segmenttikohtaisesti. Työkalut perustuvat perinteisiin segmentointimenetelmiin (Pesonen, 2013), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)-malliin, Business Model Canvakseen (https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas) ja/tai digitaalisen markkinoinnin kirjallisuuteen (Beckendorff, Sheldon & Fesenmaier, 2014).
  Tuotelähtöisessä työkalussa yritys listaa taulukkoon kaikki yrityksen tarjoamat matkailutuotteet ja palvelut, aloittaen liikevaihdollisesti tärkeimmistä ja siirtyen vähiten tärkeisiin. Jokaisen palvelun ja tuotteen kohdalla tulisi miettiä sen kohderyhmä tai kohderyhmät, ja miten yrityksen viestintä ja markkinointi auttavat asiakasta tuotteen löytämisessä, tiedon etsinnässä, kiinnostuksen kasvattamisessa ja ostamisessa.  Lisäksi tulisi vielä pohtia, miten tätä markkinoinnin prosessia ja sen tuloksia mitataan. Asiakaslähtöisessä työkalussa puolestaan mietitään kutakin asiakassegmenttiä, ja suunnitellaan sille ainutlaatuisen elämyksen prosessi. Näihin taulukoihin voi vielä eri värillä koodata yrityksen eniten tai vähiten liikevaihtoa tai voittoa tuovat tuotteet ja palvelut, tai vastaavasti ennusteet tulevaisuudessa voimakkaimmin kasvavista tai supistuvista tuotteista tai palveluista.
  Asiakassegmentti voi olla hyvinkin tarkkaan rajattu. Esimerkkejä Saimaan alueen kansainvälisistä asiakassegmenteistä löytyy Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen julkaisuista, joissa on  hyvinkin yksityiskohtaista tietoa eri markkina-alueiden segmenteistä, joita ovat esim. Saksassa nuoret ja aktiiviset elämysten etsijät, itsenäiset luontomatkailijat, keski-ikäiset ja vanhemmat kulttuurifanit sekä luontoa ihailevat luovat laiskottelijat  (http://uefmot.blogspot.fi/2016/10/kansainvaliset-matkailijat-suomessa.html) (Pasanen & Pesonen, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d). Näissä raporteissa esitettyjä Saksan, Venäjän, Kiinan ja Japanin asiakassegmenttejä voidaan käyttää lähtökohtana asiakaslähtöisessä markkinointistrategiassa. Tällöin markkinointi ja palvelut keskittyvät asiakkaan kokemukseen ja asiakasarvon luomiseen, ei pelkästään tuotteeseen tai palveluun. Näin toimimalla yrityksille avautuu mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sen kannalta, miten ne pystyvät luomaan arvoa eri asiakasryhmille. Usein elämyksen mahdollistaminen vaatii yhteistyötä yritysten välillä, sillä yksi yritys ei välttämättä pysty tarjoamaan kaikki asiakaselämyksen syntymiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita.
  Työkalujen muokattavat ja käytettävät version löytyvät osoitteesta https://goo.gl/yDCPz3

  Taulukko 1. Tuotelähtöinen markkinointistrategia Tuote / palvelu Kohderyhmä Miksi kohderyhmän jäsenten pitäisi ostaa tuote/ palvelu? Mistä kohderyhmän jäsenet saavat ensimmäisen kerran tiedon tuotteesta? Mistä kohderyhmän jäsenet inspiroituvat ja kiinnostuvat tuotteesta? Mistä kohderyhmän jäsenet löytävät tietoa ja suositteluja ostopäätöksen tueksi? Mistä tuotteen tai palvelun voi ostaa /tilata/ varata? Kuinka asiakkaat kannustetaan antamaan palautetta ja suosittelemaan tuotetta? Kuinka asiakkaiden kanssa muodostetaan asiakassuhde/ saadaan heidät palaamaan?

  Taulukko 2. Asiakaslähtöinen markkinointistrategia Asiakassegmentti Minkälaista arvoa segmentit asiakkaat hakevat? Mitä tarpeita segmentin jäsenillä on? Mikä heitä motivoi matkustamaan? Mihin segmentin jäsenet suhtautuvat intohimoisesti? Millaista arvoa yritys pystyy tälle segmentille tuottamaan? Millaisia kumppanuuksia/ muita palveluita/ tuotteita yritys tarvitsee pystyäkseen tuottamaan segmentille arvoa? Mitä kanavia käyttäen tälle segmentille viestitään yrityksen tuottamasta arvosta? (AIDA) Kuinka muodostetaan ja ylläpidetään asiakassuhteita segmentin kanssa? Miten asiakas­suhteita kehitetään? Millä mittareilla strategian onnistumista asiakassegmentissä seurataan?  Suuri asiakastyytyväisyyskään ei takaa sitä, että asiakas matkustaisi uudelleen samaan kohteeseen (Dolnicar ym. 2015). Monille matkailijoille keskeinen matkustusmotiivi on uusien kohteiden ja kokemusten etsiminen. Asiakaskokemukseen panostaminen kuitenkin kannattaa, sillä vaikka matkailija ei tulisikaan uudestaan matkakohteeseen, käyttää tyytyväinen asiakas todennäköisesti enemmän rahaa (Disegna & Osti, 2016) ja suosittelee kohdetta muille (Yoon & Uysal, 2005). Hui ym. (2007) havaitsivatkin, että hinnalla ei välttämättä aina ole vaikutusta matkailijoiden tyytyväisyyteen. Tämän takia matkailussa ei pitäisikään keskittyä hintakilpailuun, vaan kilpailemaan elämyksillä, jotka matkakohde ja sen palveluntarjoajat mahdollistavat.  Hinta on myös vihje asiakkaalle tuotteen laadusta: joskus huonosti myyvä palvelu voidaan markkinoida korkeammalla hinnalla uudelle asiakassegmentille. Kaiken ytimessä on kuitenkin asiakasymmärrys eli asiakkaiden tunteminen ihmisinä. 

  Tämä teksti on osa Savonlinna Destination -hankkeessa julkaistua "Matkakohteen ja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen ja mittaaminen" raporttia, joka on saatavilla muiden hankkeen julkaisujen kanssa osoitteesta http://uefmot.blogspot.fi/2017/05/matkailututkimuksesta-tietoa.html

  Kirjoittanut Juho Pesonen (tutkimuspäällikkö, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus, juho.pesonen[at]uef.fi, www.twitter.com/eppuJ, www.juhopesonen.com)
  Kuva Savonlinna Travel

  Lue lisää »

 • 26.5.2017 Ajankohtainen

  Tietopaketti kansainvälisistä matkailijoista, ekosertifikaateista ja digitaalisesta liiketoiminnasta matkakohteille ja matkailuyrityksille: Savonlinna Destination 2020 -hanke

  Matkailututkimuksesta tietoa matkailun kehittämiseenOlemme täällä blogissa kirjoittaneet aiemminkin Savonlinna Destination -hankkeen tuloksista, mutta nyt hanke on päättynyt ja olemme saaneet koottua kaikki hankkeessa kirjoitetut raportit yhteen pakettiin. Ja minkälainen paketti siitä syntyikään!

  Matkailututkimuksen tuloksia Savonlinna Destination 2020 -hankkeestaKaiken kaikkiaan hankkeessa valmistui yhdeksän raporttia, jotka sisältävät tutkimustietoa ja näkemystä kansainvälisistä matkailijoista, heidän kiinnostuksestaan ja käyttäytymisestään liittyen lomamatkoihin Suomessa, kuinka digitaalista liiketoimintaa tehdään matkakohteen ja matkailuyritysten tasolla ja miten digitaalinen liiketoiminta limittyy asiakkaiden tiedonetsintäprosessiin sekä minkälaisia ekosertifikaatteja suomalaisilla matkailuyrityksillä ja matkakohteilla on mahdollista ottaa käyttöön. Vaikka hanke käsitteli pääasiassa Savonlinnaa ja Saimaata, on niissä paljon sisältöä ja hyödyllistä tietoa kaikille matkailun parissa Suomessa työskenteleville. Tässä nämä raportit ovat koottuna kätevästi yhteen paikkaan, raportin nimeä klikkaamalla pääsee lukemaan raporttia tai lataamaan sen:

  Matkakohteen ja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen ja mittaaminen

  Japanilaiset matkailijat Suomessa

  Saksalaiset matkailijat Suomessa

  Venäläiset matkailijat Suomessa

  Kiinalaiset matkailijat Suomessa

  Saimaan matkailulle potentiaaliset asiakassegmentit ja tuotteet segmenteittäin

  Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteen valinta

  Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (Ekosertifikaatit ja vähähiilisyys, osa 2)

  Suomalaisen vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn merkitys ulkomaalaisille matkailijoille ja vapaa-ajan asukkaille
  Kirjoittanut Juho Pesonen (tutkimuspäällikkö, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus, juho.pesonen[at]uef.fi, www.twitter.com/eppuJ, www.juhopesonen.com)

  Lue lisää »

 • 22.5.2017 Ajankohtainen

  Luontomatkailun rooli ja kehittämispotentiaali

  Kirjoittaja Henna Konu, henna.konu[at]uef.fi
  Hyvää YK:n biodiversiteettipäivää! Tänä vuonna biodiversitettipäivän teema linkittyy YK:n koko vuodelle asettamaan teemaan – kestävään matkailuun ”Sustainable tourism”. Päivän teema istuu hyvin aiheeseen, josta olen aikonut kirjoittaa jo pidempään eli luontomatkailun kehittämiseen ja luontomatkailun merkitykseen Suomessa. Luontomatkailu linkittyy vahvasti luontoresursseihin, ja kehittämisen ja kasvun edellytyksenä on myös turvata näiden luonnonresurssien säilyminen. Ekologisen kestävyyden ohella on kuitenkin muistettava myös taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys. Loppujen lopuksi paikallisilla toimijoilla ja yrityksillä on suurin merkitys kestävyyden konkretisoitumiseen matkakohteissa.
  Luonnon merkitys Suomen matkailussaMatkailutoimialan merkitys Suomessa on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Muun muassa kansainvälisten matkailijoiden määrä on kasvanut ja Suomen tunnettuus matkakohteena on lisääntynyt. Olemme saaneet myös huomattavan paljon julkisuutta itsenäisyytemme juhlavuoden ansiosta eri kansainvälisissä medioissa, joissa on huomioitu erityisesti suomalainen luonto, luonnonilmiöt sekä paikalliset tavat, kuten mökkeily. Suomi onkin pitkälti profiloitunut luontomatkailukohteena, ja Visit Finlandinmielikuvamarkkinointi on vahvasti rakentanut ja tukenut tätä imagoa.
  Suomessa matkailutoimialan arvostus suhteessa muihin toimialoihin on kuitenkin ollut vähäisempää kuin useiden muiden toimialojen. Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet matkailualan tuoman suuren kasvupotentiaalin ja merkityksen (alue)taloudelle. Tämä on huomioitu myös hallituksen uudessa vuosille 2018-2019 tehdyssä toimintasuunnitelmassa Matkailu 4.0 -hankkeena. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä mainitaan luontomatkailun edellytysten vahvistaminen. Mutta mitä tällä käytännössä tarkoitetaan?
                                                              Kuva: Henna Konu.
  Luontomatkailun kehittämispotentiaaliLuontomatkailu kokonaisuudessaan on laaja ilmiö ja se sisältää useita erilaisia kohteita, palveluntarjoajia, mutta myös eri toimialoja. Luontomatkailu linkittyykin hallituksen toimintasuunnitelmassa useaan eri teemaan. Matkailu 4.0 -hankkeessa luontomatkailun vahvistamista tukevat toimenpiteet, jotka liittyvät muun muassa matkailuyritysten digiosaamisen vahvistamiseen ja matkailun ympärivuotisuuden edistämiseen. Luontomatkailuyritykset ovat usein pieniä ja niiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia kanavia ovat usein rajallisia resursseista ja osaamisesta johtuen. Uudenlaiset yhteistyökanavat ja verkostot ovat yksi keino jakaa resurssikustannuksia toimijoiden välillä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomessa matkailun suuralueet yhdistäisivät resurssinsa sosiaalisen median sisällöntuotannossa ja saisivat tätä kautta enemmän näkyvyyttä esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla.
  Ympärivuotisuuden edistäminen on ollut matkailun kehittämisen tavoitteena jo useita vuosia. Eri alueilla on haasteita matkailijoiden houkuttelemiseksi eri sesonkeina; Lapissa tavoitellaan enemmän matkailijoita kesäajaksi ja järvialueella talviajaksi. Toisaalta sesonkiluonteisuus ei liity pelkästään vuodenaikoihin vaan se saattaa olla myös lyhemmän aikajänteen ongelma. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun luontokohteissa suurin matkailijamäärä ajoittuu viikonlopuille vuodenajasta riippumatta. Luonto tarjoaa kuitenkin loistavat puitteet ympärivuotisuuden lisäämiseksi. Luonnossa on esimerkiksi mahdollista tarjota erilaisia aisteihin liittyviä elämystuotteita, joissa luonto antaa säästä ja vuodenajasta riippuen erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Luonnon kiertokulun pohjalta rakennetut palvelukokonaisuudet, kuten erilaiset selviytymispaketit, mahdollistavat myös luonnon kokemisen eri vuodenaikoina. Suomalaisessa luontoympäristö tarjoaa myös erinomaiset puitteet pinnalla oleviin trendeihin liittyville matkailupalveluille, kuten digipaastolle ja uuteen luksukseen, hiljaisuuteen jarauhoittumiseen liittyville elämyspalveluille, jotka eivät ole riippuvaisia vuodenajoista.
                                            Kuva: Henna Konu.
  Luontomatkailun kehittämiseen liittyy myös useita muita teemoja, kuten kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys kehittämistoimenpiteissä. Näistä ja yllämainituista teemoista löydät lisätietoa valtioneuvoston kanslian rahoittaman VirKein-hankkeemme julkaisusta.

  Lue lisää »

 • 12.5.2017 Ajankohtainen

  Teleporttausta, kaarevia hotelleja, kuumatkailua… …tällaista on matkailu vuonna 2050!
  Kirjoittanut Henna Konu (yliopistotutkija, henna.konu[at]uef.fi)
  Ajatukset ja ideat lentelivät ja luovuus pääsi vauhtiin Joensuussa SciFest -tapahtumassa, jossa matkailuporukkamme oli yhdessä Karelian ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa vetämässä Matkalla tulevaisuudessa -työpajaa. Oli hienoa olla ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa, jonka tavoitteena on esitellä tiedettä ja teknologiaa lapsille, nuorille, koululaisille ja opettajille. Tänä vuonna tapahtuman teemanana on Matkalla – On the Road, joten jo tapahtuman teeman takia oli selvää, että lähdemme mukaan.

  Halusimme tuoda matkailun monimuotoisuutta ja muuttuvaa ympäristöämme esille työpajassamme ja erityisesti löytää uusia ajatuksia ja lennokkaitakin ideoita siitä, millaista matkailu voisi olla vuonna 2050. Järjestimme työpajoja kolmelle eri ikäryhmälle 7-10, 11-15 ja yli 15 vuotiaille. Eri ikäryhmien välillä (ja sisällä) olikin todella isoja eroja siinä, miten ja millaisia asioita nousi esille. Nuoremmat esittivät ideoita ja ajatuksiaan usein piirtämisen kautta, kun vanhemmat keskittyivät pääasiassa kirjoittamaan ajatuksiaan. Eri-ikäisillä nousi esille kuitenkin myös yhteneväisiä teemoja.
  Yksi yhteinen esille noussut teema oli avaruus ja avaruusmatkailu eri muodoissaan. Avaruusmatkoista tulee jatkossa yleisempiä ja avaruuteen rakennetaan palveluita matkailijoita varten. Kuussa on muun muassa hotelleita, kauppoja ja lentävä mäkkäri. Lisäksi tarjolla voi olla leijaileva avaruus resort, josta tehdään erilaisia aktiviteettimatkoja, kuten kuukävelyitä, Linnunradan kiertoajeluita, meteoriittien bongausta sekä tähdenlentojen tunnistamista.
  Tulevaisuuden matkailua taiteillen.
  Erilaiset ja erimuotoiset majoituspaikat olivat myös suosittu aihe. Puhuttiin kalliohotelleista, meren alaisista maisemoiduista hotelleista sekä kaarevista hotelleista. Kehitettiinpä myös palvelukokonaisuus joulupukin superreen ympärille; rekeen yhdistetään suihkut, palvelut (hieronta, palvelija) ja mukaan mahtuu myös vaimo ja lapset. Niin ja lentävä reki voi liikkua minne vain.
  Näiden lisäksi mainittiin muun muassa uudenlainen ruoka, kuten ötökkäpullat ja sipru (kasvi, joka korvaa jatkossa perunan), maailmantorni, koko maailman yhteinen valuutta, teleporttaus, aikamatkat (sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen) sekä itsestään pakkautuva matkalaukku. 
  Päivän suurin anti itselleni oli varmasti se, että tällä hetkellä hulluiltakin tulevat ideat voivat olla täyttä todellisuutta tulevaisuudessa ja kehitystä ei tapahdu ilman näitä ideoita. Pitäkäämme siis mielemme avoinna matkailun kehittämisessä laajemminkin.

  Lue lisää »

 • 3.5.2017 Ajankohtainen

  Mistä matkailun digitaalisessa liiketoiminnassa oikein on kyse?

  Kirjoittanut Juho Pesonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1 = 'juho.pesonen' + '@'; addyfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1 = addyfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_textfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1 = 'mailto:juho.pesonen@uef.fi';document.getElementById('cloakfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1').innerHTML += ''+addy_textfb4ad994fb044372dbeddb417fe89db1+''; , https://twitter.com/eppuj, https://www.linkedin.com/in/juhopesonen/, www.juhopesonen.com)

  ”Liiketoiminta voi kasvaa ja menestyä vain investointien kautta ja markkinointi tulisikin nähdä investointina myyntiin ja liiketoimintaan.””Eri toimijoiden roolit ja tehtävät pitää määritellä selvästi alueen kokonaisvaltaisen markkinoinnin kehittämiseksi.””Matkailijan näkökulmasta matkakohde voi olla täysin erilainen kuin matkailuyritysten tai -alueiden näkökulmasta.””Yritykset ja organisaatiot eivät ole syy matkakohteen olemassaoloon vaan matkakohde on olemassa matkailijoita ja heidän kokemuksiaan varten.””Alueorganisaation on valittava, mitä rooleja se edustaa ja viestittävä kaikille sidosryhmille, mistä rooleista se on vastuussa.””Kaikki suunnitelmallinen liiketoiminta lähtee strategiasta.””Asiakkaan ostopolun tunteminen ja palveluntuottajien roolien ymmärtäminen ostopolun eri vaiheissa auttavat matkakohdetta ja siellä toimivia yrityksiä palvelemaan asiakkaita tiedonetsintäprosessin jokaisessa vaiheessa.””Moderni sähköinen markkinointi rakentuu pitkälti markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen ja markkinoinnin johtamisen varaan.””Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaat löytämään yritys.”

  Tässä muutamia otteita juuri julkaisusta raportista Matkakohteenja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen jamittaaminen. Raportti on suunniteltu perusteokseksi kaikille, jotka haluavat ymmärtää digitaalista liiketoimintaa matkailuyrityksen ja matkakohteen tasoilla. Siinä käsitellään nykyaikaisen matkailumarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja tarjotaan työkaluja markkinoinnin suunnitteluun, etenkin kansainvälisille asiakkaille. Mikäli matkailun digitaalinen liiketoiminta pitäisi jostain aloittaa, tai sitä haluaisi kehittää, tämä raportti on lähestulkoon pakollista luettavaa. Raportti on julkaistu osana Savonlinna Destination 2020 -hanketta.
  Kuva https://pixabay.com/fi/digitaalinen-markkinointi-1792474/

  Lue lisää »

 • 28.4.2017 Ajankohtainen

  Kuinka kansainvälinen matkailija valitsee Suomen ja Savonlinnan matkakohteekseen?

  Kirjoittanut Katja Pasanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf94365c6c47437aa312274cef522659b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf94365c6c47437aa312274cef522659b = 'katja.pasanen' + '@'; addyf94365c6c47437aa312274cef522659b = addyf94365c6c47437aa312274cef522659b + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_textf94365c6c47437aa312274cef522659b = 'katja.pasanen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf94365c6c47437aa312274cef522659b').innerHTML += ''+addy_textf94365c6c47437aa312274cef522659b+''; )

  Matkailijan matkustuspäätöksen teko ja matkakohteen valinta ovat monivaiheinen prosessi, johon vaikuttavat paitsi matkailijan persoona ja sen hetkiset matkailijan käytössä olevat resurssit, myös tarjolla oleva tieto ja sen laatu. Päätöksentekoa käynnistellessä useimmilla on mielessään muutamia vaihtoehtoja seuraavaksi matkakohteeksi, joista vaihe vaiheelta eliminoidaan vaihtoehtoja tiedon karttuessa, kunnes päädytään varaamaan matka. Kohde voi kuitenkin olla myös täysin eri kuin mitä alkuvaiheessa edes ajateltiin.
  Matkailukohteet ja markkinoijat yrittävät parhaansa mukaan vaikuttaa matkailijoihin eri matkakohteen päätöksentekovaiheissa. On kuitenkin epäselvää, missä markkinointikanavissa ja missä päätöksenteon vaiheissa matkakohde voi parhaiten vaikuttaa potentiaalisen matkailijan päätöksentekoprosessiin. Matkailijoiden tiedonetsintäprosessin ja matkailumarkkinoinnin välinen vuorovaikutus onkin erittäin monimutkainen prosessi.
  Kesällä 2016 tutkimme Saimaa Destination – Visit Savonlinna 2020 -hankkeessa matkailijoiden päätöksentekoprosessia haastattelemalla 57 kansainvälistä matkailijaa Savonlinnan seudulla. Tulokset osoittavat, että matkailijat hyödyntävät internetiä laajasti varsinkin vertaillessaan muutamia potentiaalisia matkakohteita ja etsiessään lisää tietoa matkakohteista. Erityisesti hakukoneita ja muutamia sosiaalisen median alustoja (TripAdvisor, Booking.com) käytetään tiedon etsintään paljon. Alkusysäys matkakohteen harkinnalle tulee kuitenkin useimmiten suosittelujen kautta. Useimmat harkitsevat matkakohteita, joista ovat kuulleet hyvää tuttaviltaan. Tutkimus paljasti myös, että perinteisillä matkaopaskirjoilla on edelleen suuri merkitys, etenkin sen jälkeen, kun päätös matkustaa Suomeen on syntynyt.    
  Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteena onkin ensisijaisesti Suomi ja vasta sitten pienemmät matkakohteet Suomen sisällä. Savonlinnaan päädytään useimmiten opaskirjojen, VisitFinlandin ja tuttavien suositusten ansiosta. Laadukas, ajan tasalla oleva ja helposti löydettävä tieto tekee matkustuspäätöksen helpommaksi matkailijalle ja luo varmuuden matkan kannattavuudesta. Vastaavasti huonot verkkosivut, tiedon vähyys tai heikko löydettävyys saa matkailijan helposti harkitsemaan muita matkakohteita. 
  Tulosten valossa suomalaisten matkakohteiden kannattaa panostaa erityisesti laadukkaisiin verkkosivuihin, hakukonenäkyvyyteen sekä yhteistyöhön VisitFinlandin kanssa. Internetin rinnalla on muistettava myös opaskirjojen merkitys osana matkustuspäätöksentekoa. Laadukkaiden palveluiden merkitystä ei kuitenkaan voi korostaa liikaa. Niillä taataan positiivisen sanan kiiriminen sekä perinteisen että sähköisen puskaradion välityksellä - seikka, joka vaikuttaa useimpien matkailijoiden päätöksentekoprosessin liikkeellepanevana tekijänä. Lue koko raportti: Kansainvälisten matkailijoidenmatkakohteen valinta

  Lue lisää »

 • 17.2.2017 Ajankohtainen

  Matkailun digitalisaatio: pieniä ja isoja askeleita asiakaskokemuksen kehittämiseksi

  Kirjoittanut Juho Pesonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0 = 'juho.pesonen' + '@'; addy54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0 = addy54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_text54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0 = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0').innerHTML += ''+addy_text54a883ad91840bd95d5f62d8c7c125b0+''; , https://twitter.com/eppuj, https://www.linkedin.com/in/juhopesonen/)

  Digitalisaatiohan puhuttaa nykyään meitä kaikkia. Se on täynnä uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Flowhousen tekemässä ja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa painotettiin kuutta osa-aluetta matkailumarkkinoinnin ja -myynnin digitalisaation kehittämiseksi: asiakaskokemuksen koordinaatio, perusasiat kuntoon, osaamisen kehittäminen, sisältö- ja suosittelumarkkinointi, analytiikka ja asiakastieto sekä yksilöllinen asiakasdialogi. Nämä asiat eivät itsestään kehity, vaan niitä täytyy kehittää. 
  Törmäyttämässä matkailua ja teknologiaa
  Tämän takia matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus järjesti yhdessä ToolBox Travelin kanssa Matka2017 messujen yhteydessä matkailuteknologian minimessut, joissa matkailuyritykset ja matkakohteet pääsivät tutustumaan lähes 20 suomalaiseen matkailun digitalisaatiopalveluita toimittavaan yritykseen. Matkailuala ei voi digitalisoitua itsestään vaan se vaatii investointeja ja panostamista asiakaskokemuksen kehittämiseen. Nämä yritykset tarjoavat korkealuokkaisia palveluita, jotka mahdollistavat aiempaa parempia ja täysin uudentyyppisiä asiakaskokemuksia.

  Matkailun digitalisaatio kiinnosti moniaAlamme olla siinä pisteessä, että digitalisaatiota rajoittaa lähinnä mielikuvitus. Tekniikka mahdollistaa jo lähestulkoon kaiken, mitä pystymme kuvittelemaan. Esimerkiksi Tietotalon Liki-järjestelmä tarjoaa mahtavan potentiaalin muokata matkailijan asiakaskokemusta matkakohteessa mobiilipaikannuspalveluilla.

  Kristian Fahler ja 360visualizerDigitalisaatio voi olla myös pienten, yksinkertaisten juttujen tekemistä täysin uudella tavalla. Hyvänä esimerkkinä tästä on 360Visualizer -palvelu. Ihmiset kaipaavat visuaalisuutta päätöksenteon tueksi ja tämän palvelun avulla on helppoa ja näyttävää esitellä esimerkiksi majoitusyrityksen kokoustiloja ja huoneita.

  360teekki ja virtuaalitodellisuus
  360teekki viritteli minimessuille viimeisen päälle virtuaalielämyksiin tarvittavat pelit ja vehkeet. Huippuvälineillä virtuaalitodellisuus on aivan omaa luokkaansa ja eroaa aika paljon esimerkiksi älypuhelimeen perustuvista virtuaalitodellisuuslaitteista.

  Minimessut olivat kaikin puolin onnistuneet ja mielenkiintoisia juttuja ja yrityksiä oli paikalla niin paljon, että aika jopa loppui kesken. Ehdin tutustua näihin yrityksiin aika hyvin (valitettavasti en ihan kaikkiin!). Mielenkiintoista oli, että yritykset lähettivät omat esittelytekstinsä etukäteen, mutta joidenkin tekstien perusteella voi olla todella vaikea tajuta, mitä yritys nyt ihan oikeasti tekee. Yritin sitten keskustelujen ja omien havaintojen perusteella kirjoittaa yhden tai kahden virkkeen tiivistelmät heidän palveluistaan:

  Lingo Languages: Tähtäimessä kansainväliset markkinat, mutta tarvitset käännöspalveluita? Oman pilvipalvelun tukemana käännökset yli 20 kielelle.

  Flowhouse ja #matkailu100

  FlowHouse: Matkailun digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita sanan varsinaisessa merkityksessä.
   
  Retkipaikka: Sisältömarkkinoinnin asiantuntijoita ja luontomatkailuyritysten oma kauppapaikka. Luontomatkailun asialla.

  Starcut: Tarvitsetko mobiilisovellusta tai onko sinulla idea uudenlaiselle sovellukselle? Kaikki mitä tarvitset liittyen mobiilisovelluksiin löytyy täältä.

  Valu: Kokonaisvaltaisesti digitalisaatiopalveluita yhdestä paikasta. Koko internet-markkinoinnin skaala käytettävissäsi.

  Liki by Tietotalo: Muokkaa asiakaskokemuksen uusiksi mobiilipaikannuspalveluilla.

  App Studios Finland: Esittelivät äärimmäisen kätevää Catcher-palvelua, joka helpottaa kontaktien keräämistä esimerkiksi messuilla. Jos minulla olisi oma osasto esimerkiksi Matkamessuilla, harkitsisin vakavasti Catcherin ottamista käyttöön.

  Druid ja ketterä ohjelmistokehitys
  Druid: Isot projektit ovat Druidin heiniä. Ketterän ohjelmistokehityksen avulla lähestulkoon mikä vain on mahdollista.

  Exove: Auttaa yrityksiä ottamaan virtuaalitodellisuuden osaksi liiketoimintaa.

  24hExperience: Uusi elämyssovellus, jonka avulla pystytään tarjoamaan elämyksiä niin matkailijoille kuin paikallisillekin.

  Iwa labs: Verkkosivut ja mobiilisovellukset ja kaikki mitä niihin liittyen tarvitset.

  360teekki: Nimikin sen jo kertoo, 360 asteen videotuotantoa, virtuaalitodellisuustuotantoa ja näiden sisältöjen hyödyntämistä liiketoiminnassa.
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addy4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c = addy4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c = 'Kilroy Media';document.getElementById('cloak4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c').innerHTML += ''+addy_text4d7fefc35908f3e49ade91eb4664405c+''; : 360 asteen median virtuaalitodellisuutuotantoa. 
  TripAdvisor: Itsestäänselvyys jokaiselle matkailuyritykselle ja matkakohteelle.

  NordicExplorer: Uusi digitaalinen markkinointikanava Aasiaan.

  TAZ Action Group / 360Visualizer: Vie matkailuyrityksen tilojen esittelyn nykyaikaan.


  Lue lisää »

 • 31.1.2017 Ajankohtainen

  Luontomatkailua kulttuuriympäristössä vai kulttuurimatkailua luontoympäristössä – Onko tarvetta tehdä eroa?

  Kirjoittanut Henna KonuLuontomatkailusta puhuttaessa useimmiten keskitytään erilaisiin luontoaktiviteetteihin, kuten vaellukseen, melontaan tai kalastukseen. Suomen luontomatkailusta suurin osa tapahtuu erilaisilla metsä- ja vesialueilla, joihin ihmisten elämä, historia ja perinteet kytkeytyvät. Näin ollen metsä- ja vesistöalueet Suomessa ovat usein myös kulttuuriympäristöjä, sillä ihminen on vaikuttanut usein eri maisemien muotoutumiseen. Eri luontokohteilla on myös vahva kulttuurinen yhteys, joista Suomen kansallismaisemat toimivat hyvänä esimerkkinä.
  Luonnon ja kulttuurin yhteysOn siis huomioitava, että luonto- ja kulttuurimatkailun kohteet eivät välttämättä eroa toisistaan tietyillä alueilla paljoakaan. Matkailijoille voidaan tarjota luontoympäristössä järjestettäviä kulttuuritapahtumia, ja luontovaellukset ja reitit voivat kulkea kulttuuriympäristöissä. Se, mielletäänkö metsä- tai vesiympäristö luonto- vai kulttuurimatkakohteena, riippuu pitkälti tuotteista, palveluista ja profiileista, joita suunnataan eri matkustusmotiivit omaaville matkailijoille. Toisaalta sekä kulttuuriset että luontoelementit voivat tuoda lisäarvoa matkailijoille molemmissa tapauksissa.
                                  Kolin kansallismaisema (Kuva: Henna Konu).Luontomatkailussa on siis mahdollista hyödyntää suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää potentiaalia. Kulttuuriperintöön liittyvät niin kulttuuriympäristöt kuin aineeton kulttuuriperintö. Aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvat paikalliset tavat, elämäntapa, perinteet, musiikki, mutta myös perinteiset uskomukset ja myytit. Aineetonta kulttuuriperintöä hyödyntämällä on mahdollista kehittää uudentyyppisiä tarinoihin ja kulttuuriperintöön linkittyviä matkailupalveluita. Näitä voisivat olla esimerkiksi erilaiset temaattiset luontovaellukset, jotka pohjautuvat Suomen luontoläheiseen muinaisuskoon tai suomalaisten luontosuhteeseen.Aineetonta luontoon liittyvää kulttuuriperintöä on myös luonnontuotteiden erilainen hyödyntäminen. Esimerkiksi villiruokaan liittyviä kursseja ja palveluita on jo tarjolla, mutta suomalaista luonto-osaamista voitaisiin hyödyntää myös laajemmin. Tämä linkittyy myös luonnon tuomiin hyvinvointivaikutuksiin ja erilaisten luontotuotteiden terveysvaikutuksiin.
  Asiakaslähtöiset luontokokemuksetKetkä sitten ovat kiinnostuneita tällaisista palveluista? Palveluita kehitettäessä on tärkeää pitää mielessä, ketkä ovat potentiaaliset palveluiden käyttäjät. Esimerkiksi kiinalaisia matkailijoita ei kiinnosta luontokohteissa tieteellinen tieto luonnosta, vaan heille luonnon merkitys ja arvo avautuvat erityisesti luonnon kulttuuristen merkitysten ja tarinoiden kautta. Heille houkutteleva luontokohde on sellainen, jossa ihmisen vaikutus on läsnä tavalla tai toisella. Japanilaisilla on läheinen suhde luontoon, mikä juontaa juurensa shintolaisuudesta, jossa jumaluutta nähdään olevan kaikkialla luonnossa. Japanilaisia siis voisi kiinnostaa suomalaisten luontosuhde, luonnonantimien hyödyntäminen ja luontoon pohjautuva muinaisusko ja tavat. Keskeistä on kuitenkin tuoda kulttuuriperintöön liittyvä tieto esille oikealla tavoin – tarinoiden avulla elävöittämällä.
                                  Sienien keräystä Petkeljärvellä (Kuva: Henna Konu).
  Strategiasta käytäntöönLuonnon ja kulttuurin yhdistäminen matkailupalveluissa mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden syntymisen. Tätä luontoon ja kulttuuriin liittyvää matkailua ja sen kehittämisen merkitystä on myös korostettu useissa eri kehittämisstrategioissa. Esimerkiksi SuomenKulttuuriympäristöstrategiassa 2014-2020 kulttuuriympäristö nähdään voimavarana, joka tukee kestävää kehitystä, ja maisemien ja niiden kulttuuri- ja luontoarvojen nähdään olevan yksi Suomen matkailun vahvuustekijöistä. Myös Suomenmatkailustrategiassa 2015-2025 kulttuurimatkailu ja suomalaiset tarinat ovat tunnistettu yhdeksi matkailun mahdollisuudeksi ja kulttuuri on yksi tuotekehityksen painopistealueiden teemoista. Metsiin ja vesistöihin liittyvät kulttuuriympäristöt ja niiden hyödyntäminen tai kestävä kehittäminen matkailun näkökulmasta on nostettu esille myös useissa muissa strategioissa, kuten Suomen biotalousstrategiassa, Fennoskandianvihreän vyöhykkeen kehittämisstrategiassa sekä sinisenbiotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa. Keskeistä olisi, että nämä strategioissa tunnistetut mahdollisuudet konkretisoituisivat erilaisiksi toimenpiteiksi, tavoitteet olisivat yhdenmukaisia ja roolitukset eri toimijoiden välillä olisivat selkeät. Tämä ehkäisisi päällekkäistä toimintaa ja tehostaisi resurssien käyttöä.
  Virkein-hankeKulttuuriympäristön roolia ja merkityksiä luontomatkailussa käsitellään laajemmin Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- jamatkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi -hankkeessa. Hankkeen puitteissa työstetään laajaa katsausta luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvistä teemoista, kuten ympärivuotisuudesta, kulttuuriympäristöistä, kansainvälisistä luontomatkailun kohderyhmistä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä luontomatkailussa. Hankkeessa käsiteltäviin teemoihin liittyvä taustaraportti julkaistaan kevään 2017 aikana.

  Lue lisää »

 • 30.1.2017 Ajankohtainen

  Matkailuliiketoiminnan digitaalisuus: kokemuksia ENTER2017 -konferenssista

  Kirjoittanut Juho Pesonen

  Meillä on pidetty matkailualan digitaalisuutta yhtenä matkailun tärkeimmistä osa-alueista jo vuosikausia. Yksi parhaista tavoista tutustua siihen, mitä alalla nyt tapahtuu, ovat IFITT:n (www.ifitt.org) vuotuiset sähköisen matkailuliiketoiminnan ENTER-konferenssit (http://enter2017.org/). Vuoden 2017 konferenssi järjestettiin Roomassa ja meiltä lähti allekirjoittanut ja Katja Pasanen tutustumaan konferenssin antiin sekä esittämään tutkimustuloksia matkailijoiden tiedonetsinnästä ja matkakohteen valinnasta. Lisäksi esittelimme tiedeyhteisölle matkailun digitaalisen liiketoiminnan opintokokonaisuutta eTourismCurriculum Finlandia (www.etourismcurriculum.fi).

  Konferenssin isona teemana näytti olevan big data. Tietotekniikan nopea kehittyminen ja etenkin halpeneminen on vasta nyt mahdollistanut suurten tietomäärien jakelun ja analysoinnin. Konferenssissa esimerkiksi Expedian edustaja toi erinomaisesti esille sen, miten yrityksen data on nykyään kilpailukyvyn ytimessä. Big datan lisäksi lisätty ja virtuaalinen todellisuus olivat mittavasti esillä. Esimerkiksi MSC Cruises on havainnut, että vaikka virtuaalitodellisuuksien ja materiaalien luominen ja esittely asiakkaille on muuta materiaalia kalliimpaa, on se myös selvästi sitouttavampaa. He ovat luoneet MSC 360 VR sovelluksen, jonka avulla potentiaaliset asiakkaat voivat tutustua risteilytuotteisiin virtuaalisesti. Lisäksi perinteiseen paperiesitteeseen on QR-koodien avulla luotu helppo tapa sisällyttää virtuaalinen elementti. 

  Esittelemämme tutkimuksen tulokset löytyvät osoitteesta http://www.slideshare.net/eppuJ/a-closer-look-at-tourist-information-search-behaviour-when-travelling-abroad-what-is-the-role-of-online-marketing-in-destination-choice. Tviittasin tapahtumasta paikan päältä aika paljon ja enemmän ajatuksiini voi tutustua alapuolella olevista tviiteistä.

  Enter2017

  Lue lisää »

 • 17.1.2017 Ajankohtainen

  Digitaalisen matkailuliiketoiminnan minimessut (workshop) Helsingissä 20.1.2017

  Tervetuloa matkailun digitalisaatio -tapahtumaan Matka-messujen yhteydessä pidettävään matkailun digitalisaatiotilaisuuteen. Tilaisuudessa mahdollisuus tavata Suomen johtavia sähköisen liiketoiminnan kehittäjiä ja toimijoita.Yhteistyössä Skål International Norden ja Itä-Suomen yliopisto järjestää tapahtuman Messukeskuksen vieressä, Haaga-Helian Pasilan kampuksella tilaisuuden, jossa sähköisen liiketoiminnan eri osa-alueilla toimivat yritykset tarjoavat uusimpia palvelujaan matkailuelinkeinolle. Tapahtuma on workshop-tyyppisesti järjestetty eli palvelujaan tarjoavat yritykset esittelevät omissa pöydissään yritystään. Tilaisuus soveltuu erinomaisesti matkailukohteiden edustajille ja -yrityksille, jotka haluavat tutustua matkailun sähköisen liiketoimintaan liittyviin yrityksiin ja palveluihin ja verkostoitua. Osallistujien määrää on rajattu 40 eli suosittelemme aikaista ilmoittautumista, jotta mahdollistat pääsyn tilaisuuteen.Aika: 20.1.2017 (perjantai) klo 09.00 - 12.00Paikka: Haaga-Helia Pasilan kampus, tila 8202a-cOsallistumismaksu:- Skål International -jäsen: ilmainen- Muut: 50 euroa + alv 0%Ilmoittautuminen: osallistuminen edellyttää etukäteen ilmoittautumista, ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla osoitteeseessa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak549673e8679db646d3cfc349b5db46d7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy549673e8679db646d3cfc349b5db46d7 = 'skalhelsinki' + '@'; addy549673e8679db646d3cfc349b5db46d7 = addy549673e8679db646d3cfc349b5db46d7 + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_text549673e8679db646d3cfc349b5db46d7 = 'skalhelsinki' + '@' + 'skalfinland' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak549673e8679db646d3cfc349b5db46d7').innerHTML += ''+addy_text549673e8679db646d3cfc349b5db46d7+''; . Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2017. 
  Seuraa tapahtumaa Facebookissa.Lisätietoa: Kari Halonen, Skål International Norden, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d = 'kari.halonen' + '@'; addyf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d = addyf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_textf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d = 'kari.halonen' + '@' + 'skalfinland' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d').innerHTML += ''+addy_textf40bab06fc213125a1e76b2f3192961d+''; ja Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6 = 'juho.pesonen' + '@'; addyf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6 = addyf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_textf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6 = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6').innerHTML += ''+addy_textf10ccb8ead1687baac7d09d4a75797b6+'';  
  Näytteilleasettajina messuilla ovat (lista päivittyy vielä):Lingo Languages Oy
  Teetkö työtä, jossa tarvitset vieraan kielen osaamista? Palveletko ulkomaisia matkailijoita? Tarvitsetko petrausta kielitaitoosi tai sujuvia ja asiakkaitasi puhuttelevia tekstejä vieraalla kielellä?
  Olemme kielitoimisto Lingo Languages Oy, kumppanisi monikieliseen viestintään.


  Palveluihimme kuuluvat selkeät ja sujuvat käännökset, ammattimaiset ja huolelliset kielentarkistukset, laadukas sanastotyö yrityksellesi olennaisista termeistä eri kielillä sekä oppimisen riemua tarjoavat kielikoulutukset. Toimintaamme täydentää luotettava ja turvallinen Cloud9®-pilvipalvelumme, jonka ansiosta saat meiltä palvelua nopeasti ja helposti, yhteistyössä kanssamme.  Palveluita tarjoamme yli 20 kielelle. Kääntäjiä ja oikolukijoita meillä on yli 50 eri puolilla maailmaa. Myös kielikouluttajiemme tausta on kansainvälinen. Toimitamme laadukkaat käännökset ammattitaitoisen kääntäjän laatimina nopealla aikataululla ja vaivattomasti. Olemme asiakkaillemme osaava ja luotettava kumppani. 
  www.lingo.fi,
  osallistujat Miia Virtanen ja Lucy Johansson (tai Mikko Virtanen), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178 = 'lingo' + '@'; addy4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178 = addy4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178 + 'lingo' + '.' + 'fi'; var addy_text4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178 = 'lingo' + '@' + 'lingo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178').innerHTML += ''+addy_text4e0a1bbe96b2a15e1fcf262151341178+''; , puh. 0400-853803 / Miia,

  Antinkatu 5, 28100 Pori. 
  FlowHouse oy


  FlowHouse Oy on digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisen riippumaton asiantuntijatalo. Toteutamme matkailumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, jotka kokonaisuutena tulevat osaksi organisaation jokapäiväistä liiketoimintaa tuottaen asiakkaille lisäarvoa kasvavana myyntinä ja tunnettuutena. Useiden vuosien kokemus eri matkailualan töistä ja projekteista täydennettynä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijuudella ja ymmärryksellä, luo FlowHousesta varteenotettavan kumppanin matkailumarkkinoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen.
  www.flowhouse.fi
  FlowHouse Oy | Gummeruksenkatu 9 b 9 | 40100 Jyväskylä
  Anne Kaakkuriniemip. 050 304 8455Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakbd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@'; addybd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1 = addybd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_textbd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakbd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1').innerHTML += ''+addy_textbd6b9f766f653a3788d077b8ae78cce1+'';
  Sanna Virtanenp. 050 438 3350
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd = 'sanna.vitanen' + '@'; addy5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd = addy5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_text5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd = 'sanna.vitanen' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd').innerHTML += ''+addy_text5141cfc6d875e4c59f1f1b2c7c915cdd+'';
  RetkipaikkaOlemme luonto- ja lähimatkailuun erikoistuneita asiantuntijoita.  Tuotamme palveluita suoraan kuluttajille ja erilaisille matkailuyrityksille ja julkisille matkailuorganisaatioille. Olemme Suomen johtava toimija matkailualan sisällöissä. Julkaisukanavamme ovat Suomen mittapuulla poikkeuksellisen tavoittavat. Vuoden 2016 aikana tuotteemme tavoittivat lähes miljoona suomalaista.

  Teknologiamme palvelee sitä, kuinka sinun asiakkaasi kohtaa viestisi muodossa, jonka hän kokee tavallista parempana palveluna. Uutuutena tuomme markkinoille matkailupalveluiden kauppapaikan, joka tuo tuotteet asiakkaille suoraan sisältöjen ja paikkatiedon kautta.

  www.retkipaikka.fiwww.finlandnaturally.com
  www.ruokaretki.fi
  www.jotuca.fi  

  Antti Huttunen
  CEO
  0408210485
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak86b51604d982516d7315978d9535af3f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy86b51604d982516d7315978d9535af3f = 'antti' + '@'; addy86b51604d982516d7315978d9535af3f = addy86b51604d982516d7315978d9535af3f + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text86b51604d982516d7315978d9535af3f = 'antti' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak86b51604d982516d7315978d9535af3f').innerHTML += ''+addy_text86b51604d982516d7315978d9535af3f+'';  

  Anna Rinteinen
  kehityspäällikkö
  040 138 7660
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703 = 'anna' + '@'; addyf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703 = addyf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703 + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_textf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703 = 'anna' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703').innerHTML += ''+addy_textf1c612b39905ce4b0283367cf52cb703+'';  

  CodeGem: Travius

  CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä.
  Vaikka CodeGem tarjoaa ensisijaisesti tietoteknistä ratkaisua yritysten käyttöön, saavat Traviuksen piiriin liittyvät yritykset koulutuksen yhteydessä arvokasta tietoa yrityksen prosesseista, asiakasjohtamisesta ja laatudokumentoinnista.
  Traviuksen ja koulutuksen hintataso on laadittu siten, että se on sopiva jokaiselle matkailuyritykselle. Traviusta oikein käytettynä yritykset säästävät moninkertaisesti omassa toiminnassaan Traviuksen käyttökustannukset. Keskittymällä palveluissaan yrityksen prosessinhallintaan ja laatudokumentointiin sekä helpottamalla B to B kaupankäyntiä ja yritysten verkottumista CodeGem kehittää yritysten tehokkuutta ja kustannusrakennetta.
  Minimessuille osallistuu Jouko Tiihonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f = 'jouko.tiihonen' + '@'; addy5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f = addy5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f = 'jouko.tiihonen' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f').innerHTML += ''+addy_text5f294c0ec17945f3651a5ec60dd3899f+'';
  Yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e = 'info' + '@'; addy0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e = addy0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e = 'info' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e').innerHTML += ''+addy_text0af48420508a25f229e54cb6602cbe2e+'';  ja kotisivut www.codegem.fi puhelinnumero +358 (0)40 83 97 120

  Starcut


  Mobiilisovellusten asiantuntija - satoja toteutettuja projekteja, miljoonia latauksia, useita puhelimiin esiasennettuja sovelluksia. Starcut tarjoaa osaamista mobiili- ja web-sovellusten suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja hallintaan.
  Ydinosaamisemme·         Verkkopalveluiden, mobiilipalveluiden ja mobiilikehityksen konsultointi·         Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu·         Ketterä mobiili ja verkkopalveluiden kehittäminen·         Taustajärjestelmäkehitys ja integraatiot·         Pilviympäristöt·         Toteuttamiemme palveluiden ylläpito
  Messuille osallistuu Jan Walldén (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48 = 'jan.wallden' + '@'; addy807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48 = addy807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48 = 'jan.wallden' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48').innerHTML += ''+addy_text807ace7d3b9b4fa853d00c9f9cdb2d48+''; ) ja Mikko Sairanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434 = 'mikko.sairanen' + '@'; addy4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434 = addy4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434 = 'mikko.sairanen' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434').innerHTML += ''+addy_text4a15194fa53dd0fb72a78f370a4b6434+''; )
  Runeberginkatu 5 B
  4. kerros
  00100 Helsinki FINLAND
  Valu
  Olemme strateginen kumppanisi verkossa ja mobiilissa. Autamme nousemaan uudelle tasolle viestintää ja liiketoimintaa tehostavilla sähköisillä ratkaisuilla.

  Palvelemme digitaalisen markkinoinnin palvelutarpeissa: SEO/SEM, analytiikka, markkinoinnin automaatio, käyttäjätutkimukset, konversio-optimointi.
  Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustot, intra- ja ekstranetit, verkkokaupat, verkkolehdet, vuosiraportointiratkaisut, verkko- ja mobiilisovellukset.

  Pitkäaikainen kokemuksemme, tuotekehityksemme ja osaava henkilöstö ovat vahvuuksiamme, jotka takaavat kilpailukykyisen palvelun projekteissa,  asiakastuessa ja jatkokehityksessä.

  Lisätietoja www.valu.fi

  Tuotesivustomme:
  www.showell.fi
  www.mago.fi
  www.valuer.fi

  Messuille osallistuu  Juha Mattila, puh. 010 423 5403, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka4faaae22c04acec84f94c861c28bca7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya4faaae22c04acec84f94c861c28bca7 = 'juha.mattila' + '@'; addya4faaae22c04acec84f94c861c28bca7 = addya4faaae22c04acec84f94c861c28bca7 + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_texta4faaae22c04acec84f94c861c28bca7 = 'juha.mattila' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloaka4faaae22c04acec84f94c861c28bca7').innerHTML += ''+addy_texta4faaae22c04acec84f94c861c28bca7+'';  ja Sami Suni, puh. 010 423 5402, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d = 'sami.suni' + '@'; addy7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d = addy7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_text7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d = 'sami.suni' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d').innerHTML += ''+addy_text7c374c2e42a7d093860ed15c4e8b801d+'';

  Yrityksen yhteystiedot
  Valu Digital Oy, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä, puh. 010 423 5400, www.valu.fi
   Liki by Tietotalo 
  Olemme mobiililiiketoiminnan haasteiden ratkaisija ja innovatiivinen kehityskumppani. Mobiilisovellusalustamme Liki on yhdistelmä kohdennettua viestintää ja asiakaskokemuksen hallintaa. Ratkaisumme luo yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa ja puhutella asiakkaitaan. Palveluihimme kuuluvat strategia- ja konseptitason suunnittelu, mobiilisovellusten toteuttaminen sekä mobiiliasiointipalveluiden kehittäminen.  
  Liki Solutions on Tietotalon omistama mobiililiiketoiminnan yksikkö. Asiakkainamme on kaikkien suomalaisten tuntemia yrityksiä ja organisaatioita.  Toteuttamiamme ratkaisuja käyttää säännöllisesti yli 2 miljoonaa suomalaista. Olemme mukana, kun asiakkaamme tekevät digitaalista markkinointia, toteuttavat verkkopalveluja tai uudistavat taustaratkaisuja.    
  Jari Auranen  Liiketoimintajohtaja puh +358 40 540 6612
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2 = 'jari.auranen' + '@'; addy63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2 = addy63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2 + 'tietotalo' + '.' + 'fi'; var addy_text63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2 = 'jari.auranen' + '@' + 'tietotalo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2').innerHTML += ''+addy_text63b9cc08ebf307e5ae19865ebd637bc2+'';  
  http://www.tietotalo.fi/fi/Palvelut/Mobiilipalvelut http://liki.io/en

  App Studios Finland Oy
  App Studios Finland Oy on kumppanisi erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, joita suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme joustavasti. Tavoitteenamme on luoda tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita, joiden toimivuus ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.


  Palveluihimme kuuluvat mm. verkkosivut, tilausjärjestelmät, verkkokaupat ja muut custom-työt sekä Catcher-palvelu.


  Catcher-sovellus auttaa sinua ja yritystäsi keräämään helpommin ja nopeammin asiakasdataa ja palautetta. Catcher auttaa osaltaan markkinoinnin automatisoimisessa sekä yrityksen muiden markkinointikanavien hyödyntämisessä.


  Viiva- ja QR-koodien lukuominaisuuden avulla Catcher helpottaa myös yhteystietojen jättämistä ja mahdollistaa mm. paikan päällä toteutettavat ilmoittautumisjärjestelmät ja messuarvonnat.
  Catcher toimii natiivisti iPad-applikaationa, mutta sisällöt on mahdollista toteuttaa myös päätelaiteriippumattomana web-sovelluksena. 


  Lisätiedot: 
  www.catcher.fi
  www.appstudios.fi


  Tapahtumaan Catcherilta osallistuu
  Tiina Kuningas, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956 = 'tiina.kuningas' + '@'; addya0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956 = addya0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_texta0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956 = 'tiina.kuningas' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloaka0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956').innerHTML += ''+addy_texta0db4856d42d6b6cb3f0a60e71777956+'';  045 856 5612 ja
  Anette Lyly, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995 = 'anette.lyly' + '@'; addy7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995 = addy7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995 = 'anette.lyly' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995').innerHTML += ''+addy_text7c7449751edfcb2b82f5451ed8725995+'';


  Druid Oy: These are the druids you are looking for
  Rakennamme käyttäjäystävällisiä ja asiakkaan digitaalista liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita ketterästi ja räätälöidysti.
  Olemme avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän ja ketterän ohjelmistokehityksen huippuosaajia Suomessa. Meillä tehdään vain timanttia. Uskomme kumppanuuksiin ja haastamme asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa verkossa.
  Palvelumme kattavat verkkopalvelun koko elinkaaren tarvekartoituksesta ja konseptin suunnittelusta aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen:Digitaalisen liiketoiminnan konsultointiPalvelumuotoiluVerkkopalvelujen toteutuksetVerkkopalvelujen auditoinnitYlläpito ja jatkokehitysKetterän kehityksen koulutukset ja valmennuksetTutustu referensseihimme: https://druid.fi/referenssit
  www.druid.fi
  Mika Suominenpuh. 040 7355 733Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe = 'mika.suominen' + '@'; addy2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe = addy2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe = 'mika.suominen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe').innerHTML += ''+addy_text2cc0de00a68c5671d6ba9fec322ba8fe+'';
  Mikko Hämäläinenpuh. 040 5275 945Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak16b62300fda670e0685b218092fdca4a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16b62300fda670e0685b218092fdca4a = 'mikko.hamalainen' + '@'; addy16b62300fda670e0685b218092fdca4a = addy16b62300fda670e0685b218092fdca4a + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text16b62300fda670e0685b218092fdca4a = 'mikko.hamalainen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak16b62300fda670e0685b218092fdca4a').innerHTML += ''+addy_text16b62300fda670e0685b218092fdca4a+'';  


  Druid Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
  EXOVE  – We deliver digital growth!
  Asiakkaat ja palveluiden käyttäjät odottavat erinomaista palvelukokemusta sähköisissä kanavissa. Sähköisen asiointikanavan onnistunut suunnittelu ja toteutus asettaa jokaisen matkailuyrittäjän samalle viivalle asiakashankinnassa.  Tule kokemaan kuinka virtuaalinen todellisuus (VR) voisi tukea liiketoimintaasi ja kuinka sen avulla voisitte erottautua. Elämyksiin ihastutaan!Lisää VR:stä voit lukea blogistamme:  http://www.exove.com/blog/2016/09/14/viestintaa-keinotodellisudessa-elamys-joka-taytyy-kokea
  Exove on  täydenpalvelun suunnittelu ja toteutuskumppani. Me autamme asiakkaitamme kasvamaan.              Tule tapaamaan Vuokkoa ja Pekkaa. Voit varata meille ajan jo etukäteen http://doodle.com/poll/9mxabc5wefz38n9a Myynti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d = 'vuokko' + '@'; addy91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d = addy91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d + 'exove' + '.' + 'com'; var addy_text91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d = 'vuokko' + '@' + 'exove' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d').innerHTML += ''+addy_text91b33a077288a0a98cc1f3d057edc23d+''; , 050 3826 949  ja Design: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakaadd446b0d997b313dede416815498b2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaadd446b0d997b313dede416815498b2 = 'pekka' + '@'; addyaadd446b0d997b313dede416815498b2 = addyaadd446b0d997b313dede416815498b2 + 'exovedesign' + '.' + 'com'; var addy_textaadd446b0d997b313dede416815498b2 = 'pekka' + '@' + 'exovedesign' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakaadd446b0d997b313dede416815498b2').innerHTML += ''+addy_textaadd446b0d997b313dede416815498b2+''; , 040 587 6859
  Www.exove.com | www.exovedesign.com | Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki 
  24hEXPERIENCE
  24hEXPERIENCE mullistaa tavan, jolla asiakkaasi löytävät, muotoilevat, ostavat ja kokevat elämyksiä ja vapaa-aikaa.

  Ammattilaisena se tarjoaa sinulle alustan ja työkalut kehittää, testata, myydä, tuottaa ja mitata personoituja kokemuksia isolle yleisölle, ilman isoja investointeja ja työläitä käyttöönottoprojekteja.

  Paranna asiakaspolkujasi ja kasvata nykyisiä ja luo uusia tulovirtoja - lähde 24hEXPERIENCE-elämyskauppiaaksi!

  Jannika Joutsenniemi
  CEO
  +358 40 7003202
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak14e34182ab737d6c5df5140293c40398').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy14e34182ab737d6c5df5140293c40398 = 'jannika' + '@'; addy14e34182ab737d6c5df5140293c40398 = addy14e34182ab737d6c5df5140293c40398 + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com'; var addy_text14e34182ab737d6c5df5140293c40398 = 'jannika' + '@' + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak14e34182ab737d6c5df5140293c40398').innerHTML += ''+addy_text14e34182ab737d6c5df5140293c40398+'';

  24hEXPERIENCE.com
  personoi kokemuksia kaikkialla

  Iwa Labs ltd
  Iwa Labs tarjoaa asiakkailleen verkko- ja mobiilipalveluiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita.
  Toteutamme avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia ohjelmistoratkaisuja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota ihmislähtöisyyteen, hyvään käytettävyyteen, järkeviin elinkaarikustannuksiin sekä toimittajariippumattomuuteen. Valitsemme työkalut aina käsillä olevan tehtävän mukaan ja tarjoamme useita eri toteutusteknologioita kuten esimerkiksi Ruby on Rails, AngularJS ja iOS-, Android- ja hybridisovellukset.
  Iwa Labsin asiakkaat ovat uudistushenkisiä organisaatioita startupeista pörssiyhtiöihin sekä edistyksellisiä julkisen puolen toimijoita. Tiimimme koostuu ohjelmistoalan kokeneista osaajista ja kyvykkäistä uuden sukupolven ohjelmistokehittäjistä.
  Tapahtumaan osallistuu  Philippe BuessBusiness Development ManagerIwa Labs Ltd
  Email:   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0 = 'philippe' + '@'; addyf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0 = addyf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0 + 'iwa' + '.' + 'fi'; var addy_textf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0 = 'philippe' + '@' + 'iwa' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0').innerHTML += ''+addy_textf559a68f698f243d7775849b8dfb39e0+''; Mobile: 040 8333 747Kotisivut: http://www.iwa.fi/
  360teekki


  360teekki Oy on 360° videoihin ja virtuaalitodellisuuteen (VR) erikoistunut tuotantoyhtiö. Toteutamme korkeatasoista 360° videosisältöä virtuaalisiksi kokemuksiksi avaimet käteen periaatteella. Autamme myös asiakkaitamme sisällön hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiömme työntekijöillä on pitkä kokemus videotuotannosta ja monikanavaisesta digitaalisesta markkinoinnista matkailutoimialalla. Tiedämme jo nyt, että VR ja 360° videot muuttavat tavan tehdä palvelujen markkinointia. Haluamme olla osa tätä muutosta.

  www.360teekki.com
  Osallistujat: Kristian Katisko, Mika Viitanen, Janne Jäälinoja, Sebastian WebsterSähköpostit ovat muotoa etunimi(at)360teekki.comPuhelin: 040 546 9878Osoite: Tuomaankuja 5 B, 00730 Helsinki  KILROY MEDIAKilroy Is Here
  Kilroy Media - kertoo paikkasi tarinat netissä!Erikoistunut mediatuotanto- ja markkinointiviestintäyhtiöHelsinki ○ Espoo ○ Vantaa ○ Hämeenlinna ○ Tampere
  Olemme erikoistuneet VR360+ tuotantoon. VR360+ media soveltuu erityisen hyvin matkailualan yrityksille, jotka haluavat esitellä laadukkaita sisä- tai ulkotilojaan potentiaalisille asiakkailleen netissä.
  Parannetussa Kilroy VR360+ mediassa muokkaamme kuva- ja videoaineiston ennennäkemättömään muotoon lisäämällä siihen muita mediaelementtejä: kuvaa, videota, tekstiä, grafiikkaa sekä linkkejä Web palveluihin ja sivustoihin. Nostamme asiakkaittemme median informatiivisuuden ja kuluttajien mielenkiinnon aivan uudelle tasolle.
  Kilroy VR360+ medialla ei enää tarvitse miettiä kertooko yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
  Jopa 50x parempi kiinnostavuus medialle
  VR360+ media on osoittautunut käyttäjien keskuudessa ainutlaatuisen kiinnostavaksi ja aktivoivaksi mediaksi. VR360+ median tuottamat klikkimäärät ja median keskimääräinen kulutus ovat jopa 50x paremmat kuin perinteisen median. VR360+ media kiinnostaa ja aktivoi!
  Kilroy VR360+ media toimii kaikissa markkinoilla olevissa nettiselaimissa. Yhtä lailla tietokoneen, pädin tai älypuhelimen ruudulla tai vaihtoehtoisesti VR-laseissa. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tämä virtuaalitodellisuusmedia aktivoi kaikki heidän verkkosivuillansa vierailevat.
  Tarjoamme Kilroy VR360+ median kustannustehokkaalla ”avaimet käteen” mallilla täyden palvelun sisällöntuotantotalona. Kuvaamme kohteet, editoimme median ja julkaisemme sen julkaisujärjestelmässä, josta se voidaan linkittää ja sisällyttää asiakkaan verkkosivuille.
  Kilroy Media yhdistää digitalisaation, ammattikuvauksen sekä asiakasprojektien hallinnan korkean kapasiteetin palveluyhtiöksi. Yhtiön toiminta-alue on pääasiallisesti Suomi, minkä lisäksi teemme kuvausprojekteja myös Euroopan matkailukohteissa.
  Messuilla on tavattavissa Kilroy Median perustajista:
  Timo Miettinen, 040 835 4585Sami Koskinen, 044 269 7633Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addy1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e = addy1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e = 'myynti.kilroy.media' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e').innerHTML += ''+addy_text1d9c93d2bac82373bad3974847f5b44e+'';
  TripAdvisor
  Nordic Explorer
  TAZ Action Group 

  Lue lisää »

 • 10.1.2017 Ajankohtainen

  Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus aloitti Joensuussa

  Kirjoittanut Juho PesonenMatkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen (MOT) toiminta siirtyi vuoden 2017 alusta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle, missä sen toiminta jatkuu kauppatieteiden laitoksella Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksena. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos toimi Savonlinnassa vuodesta 2001 lähtien Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikkönä. Vuonna 2007 myös matkailun ja vapaa-ajan tutkimus- ja hanketoiminta liitettiin mukaan. Toiminta siirtyi Joensuuhun osana Itä-Suomen yliopiston kehittämistoimenpiteitä.Vaikka MOT toimiikin tästä eteenpäin osana kauppatieteiden laitosta, tuottaa se silti edelleen aktiivisesti monitieteistä matkailualan tutkimusta. Opetuksessa kauppatieteet näkyvät kuitenkin entistä vahvemmin syksyllä 2017 aloitettavan kansainvälisen matkailuliiketoiminnan Tourism Marketing and Management -maisteriohjelman myötä. Ohjelmaan valitaan 13.1. päättyvässä haussa noin 15 opiskelijaa, jotka aloittavat kaksivuotiset opintonsa Joensuussa syksyllä 2017. Kyseessä on ensimmäinen kauppatieteelliseen tutkintoon johtava yliopistotasoinen matkailukoulutus Suomessa.Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) opetus jatkuu verkko-opintoina ainakin 31.7.2017 saakka. MAVYn toimintamallin uudistamista ja opetuksen sisältöä tästä eteenpäin valmistellaan parhaillaan.MOT on tulevaisuudessakin mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvissä hankkeissa ja tutkimusprojekteissa. Lisäksi MOT tarjoaa sekä tuottaa tietoa ja koulutusta alueellisiin ja kansallisiin tarpeisiin. Keskuksen vahvuuksina ja pääpainopistealoina ovat edelleen hyvinvointi- ja luontomatkailututkimus, matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen sekä matkailun verkkoliiketoiminta ja matkailuliiketoiminnan digitalisaatio. Nämä teemat korostuvat jatkossa yhä enemmän sekä tutkimustoiminnassa että opetuksessa.MOTin myötä Joensuun kampuskirjastoon muuttaa Savonlinnasta myös matkailualan julkaisukokoelma. Itä-Suomen yliopistossa matkailututkimuksesta ja -opetuksesta kiinnostuneilla on käytettävissään monipuolinen ja poikkeuksellisen laaja alan julkaisuvalikoima.Lisätietoja: Kauppatieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen, puh. 050 527 7015, matti.turtiainen(at)uef.fi

  Lue lisää »

 • 6.1.2017 Ajankohtainen

  Hakukoneoptimointi majoitusalalla – Kannattako siihen enää edes panostaa? Vieraileva kirjoittaja Samuli Mäkelä

  Internetin hakukoneet ovat olleet osalle majoitus- ja matkailualan yrityksistä kuin lottovoitto. Toiset taas ovat tuskastuneet bookkaussivustojen ja suurten ketjujen dominoidessa hakutuloksia. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, mitä majoitusalan yrittäjä voi tehdä hakukoneoptimoinnin osalta saavuttaakseen lisämyyntiä vuodelle 2017.


  Hakukoneoptimointi (tai SEO) tarkoittaa lyhyesti verkkosivujen sisällä ja ulkopuolella tehtäviä muutoksia, joiden ansiosta asiakkaat voivat löytää yrityksesi hakukoneista paremmin.

  Erityisesti 2000-luvun alkupuolisko oli ”hotelli SEO”:n kultaista aikaa, jolloin paikallinen hakukoneoptimointi (local SEO) oli uskomattoman kannattavaa ja jopa helppoa. Silloin oli hyvinkin mahdollista pärjätä hakutermeillä kuten ”Hotels in Lapland” Googlen orgaanisissa hauissa ja kääriä naurettavat voitot lähes olemattomalla sijoituksella. Tämän onnistuivat epäilemättä parhaiten hyödyntämään tämän päivän markkinajätit, kuten Booking.com ja Hotels.com.

  Silloin hakukoneoptimointi ei vaatinut juuri muuta kuin yhden linkkipaketin ostamisen ja haluttujen avainsanojen lisäämisen sivuille. Nykyisin, myöhässä digijunaan hypänneiden hotellien, majatalojen ja muiden paikallisten majoitusalan yritysten on käytännössä pakko miettiä uudenlaisia SEO- ja markkinointistrategioita, sillä kilpailu on yksinkertaisesti niin kovaa.

  Mieti tarkka strategia ja tuota sisältöä putken eri vaiheisiin
  Kasvanut kilpailu majoitusbisneksessä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitään ei kannattaisi tehdä – päinvastoin. Menestyminen orgaanisissa hauissa ja hakukonemarkkinoinnissa on hyvinkin mahdollista jopa pienille toimijoille, jos panokset laitetaan harkitusti oikeisiin asioihin.

  Kovasti kilpaillulla alalla menestystekijäksi nousee asiakkaan ostopolun ymmärtäminen, jotta asiakkaat tavoitetaan heidän tilanteeseensa sopivalla verkkosisällöllä. Esimerkiksi, vasta matkaa suunnittelevat asiakkaat pitää tavoittaa riittävän ajoissa oikeilla materiaaleilla. Näin varmistat, että kohteesi ja yrityksesi on esitelty heille jo haaveiluvaiheessa. Vastaavasti ”viimeinen klikki” ja majoituksen varaaminen pitää onnistua riittävän helposti, jotta konversioita ei valu hukkaan.  Majoitusalalla asiakkaan ostopolku voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:1. Unelma / matkasta haaveilu - Asiakas etsii tietoa Suomen tai tietyn paikkakunnan lomista ja kohteista

  Tuota sisältöä matkailukohteesi tai paikkakuntasi vetovoimaisimmista vinkeistä ja elämyksistäListaudu hyville alakohtaisille vertailusivustoille
  2. Suunnitelma ja vertailu - Miksi Ylläksen loma eikä Åre? Mitä Ylläksellä voi tehdä? Ylläksen rinteiden pituus?


  Tuota laadukasta vertailua helpottavaa sisältöäPanosta blogin hakukoneoptimointiin erityisesti termeillä, joita asiakkaasi voisi etsiä tässä vaiheessa (esim, ”TOP 10 lista: Pohjoismaiden pisimmät rinteet”)
  3. Matkan varaaminen – Asiakas etsii hakukoneesta termeillä kuten ”Hotels in Ylläs” tai ”Ylläksen hotellit”.

  Panosta brändi- ja long-tail avainsanojen hakukoneoptimointiin (esimerkiksi, ”Maijan Ylläs Hotel” tai ”Äkäslomopolo Hotels Ylläs”.)Listaudu bookkaussivustoille (Booking.com, Hotels.com, jne.)
  4. Kokemus ja asiakasuskollisuus – Asiakas saapuu paikalle ja nauttii lomastaan. Yritys lähestyy häntä uudelleenmarkkinoinnilla.

  Muista asiakasta hyödyllisellä viestinnällä vielä lomankin jälkeen

  Optimitilanteessa tavoitat siis asiakkaan jokaisessa vaiheessa räätälöidyllä sisällöllä. Esimerkiksi, ensimmäisessä vaiheessa olet listautunut vertailusivustoille ja panostanut long-tail avainsanoihin blogin hakukoneoptimoinnissa. Vertailijat koukutat helpoiten tarjoamalla puolueetonta tietoa ja tekemällä tämän vaiheen riittävän helpoksi. Lopulta viimeinen klikki palveluusi onnistuu helposti bookkaussivustojen kautta tai orgaanisista tuloksista brändiavainsanoilla. Kun asiakas on saapunut paikalle ja nauttinut lomansa, niin et myöskään unohda häntä tämän jälkeen.

  Super paikallinen SEO englanniksi Vs paikallinen SEO suomeksiHakukoneoptimoinnin kohdalla on hyvä miettiä ensinnäkin näitä vaihtoehtoja, eli majoituspalvelusi kohdemarkkinasta ja resursseista riippuen tähtäät joko pitkiin ja tarkkoihin vieraskielisiin hakutermeihin, kuten ”helsinki hotels near airport” tai sitten hieman yleisimpiin paikallisiin termeihin suomeksi.

  Oma sivusto Vs bookkaussivustotMikä on majoituspalvelusi verkkosivujen suhde bookkaussivustoihin? Mitä lisäarvoa verkkosivusi tarjoaa? Oma verkkopalvelu voi toimia esimerkiksi koukkuna ostopolun alkupäässä oleville asiakkaille, joille tarjoat mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa ostopäätöstä helpottamaan sekä kerätä sähköpostiosoitteita myöhempää markkinointia varten. Toisaalta bookkaussivustot ovat hyvä keino hakukoneoptimoinnin rinnalla tavoittaa asiakkaita juuri silloin, kun he ovat jo hankkimassa majoitusta.

  YhteenvetoHakukoneoptimointi majoitusalalla ei ole helppoa, mutta siinä on mahdollista menestyä jopa kansainvälisesti, jos panokset laitetaan oikeisiin asioihin.
  Asiakkaalle pitää tuottaa hyödyllistä sisältöä ostopolun eri vaiheissa, jolloin se:

  jää paremmin mieleen löytyy hakukoneista oikeilla hakutermeillä on hyödyllistä ja jättää positiivisen kuvan.
  Mieti yrityksen verkkosivujen tarkoitusta tarvittaessa uudelleen. Miksi ne ovat ylipäätänsä olemassa ja mitä lisäarvoa ne tuovat asiakkaalle?

  Kirjoittaja: Samuli Mäkelä on digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, joka tutkii jatkuvasti alalla vallitsevia trendejä ympäri maailmaa. Ydinosaamiseeni kuuluu erityisesti hakukonemainonta, mutta selvitän jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja kikkoja, miten yritysten markkinoinnista voisi tehdä asiakkaan kannalta hyödyllisempää ja yrityksen puolesta tuottavampaa.

  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 21.10.2016 Ajankohtainen

  Kansainväliset matkailijat Suomessa: yhteenveto japanilaisista, kiinalaisista, saksalaisista ja venäläisistä matkailijoista

  Kirjoittanut Katja Pasanen (katja.pasanen[at]uef.fi)
  Haluaisitko lisätä tietoasi ja osaamistasi saksalaisten, venäläisten, kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden matkustuskäyttäytymisen suhteen ja saada tietoosi näiden kansallisuuksien potentiaalisimmat matkailijasegmentit Saimaan alueelle? Nyt olemme koonneet yksiin kansiin lähestulkoon kaiken olennaisen aikaisemman tiedon Suomen matkailun kannalta keskeisimmistä kansainvälisistä matkailijaryhmistä.

  Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 –hankkeessa on valmistunut neljä laajaa raporttia liittyen Saimaan päämarkkina-alueiden, Saksan, Venäjän, Kiinan ja Japanin, matkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. Raporteissa luodaan katsaus muun muassa kullekin kansallisuudelle tyypillisiin kulttuurin piirteisiin, asiakaskäyttäytymiseen yleensä ja matkaillessa, matkustusmotiiveihin, matkailutiedonhakukanaviin, heille sopiviin aktiviteetteihin ja markkinointikanaviin. Raporttien lopussa esitetään potentiaalisimmat segmentit Saimaan alueelle.
  Raporttien lisäksi hankkeessa on valmistunut tuotekäsikirja, jossa kuvataan tarkemmin raporteissa esille nostettujen segmenttien edustajien piirteet sekä eritellään kullekin segmentille sopivimmat markkinointikanavat, kulkuvälineet, majoitusmuodot, matkailutuotteet ja heidän hakemansa palvelulupaus Saimaalta.
  Laajat raportit ja käsikirjat on luotu tukemaan matkailuyritysten kansainvälistymistä. Raporttien tietojen avulla matkailupalveluita on mahdollista kehittää kohtaamaan entistä paremmin eri maista saapuvien matkailijoiden tarpeet. Raportit antavat eväitä asiakkaiden kohtaamiseen palvelutilanteissa sekä markkinoinnin ja sopivien tuotteiden suunnitteluun kullekin kohderyhmälle.
  Raportit löytyvät seuraavista osoitteista:Venäläiset matkailijat Suomessa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161183/urn_nbn_fi_uef-20161183.pdf
  Kiinalaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161182/urn_nbn_fi_uef-20161182.pdf
  Japanilaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161181/urn_nbn_fi_uef-20161181.pdf
  Saksalaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161179/urn_nbn_fi_uef-20161179.pdf
  Tuotekäsikirja puolestaan löytyy Slidesharesta osoitteesta: http://www.slideshare.net/Uef_mot/matkailijasegmentit-saimaan-alueelle-ja-heille-sopivat-matkailutuotteet

  Toivomme, että otatte nämä ainutlaatuiset tietopaketit aktiiviseen käyttöön ja pystytte niitä hyödyntämään markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. 

  Kuvat: Savonlinnan Matkailu

  Lue lisää »

 • 17.10.2016 Ajankohtainen

  ICT- ja matkailuyrittäjät hoi! Matkailuteknologian minimessut pe 20.1.2017 Matka2017-messujen yhteydessä

  Kirjoittanut Juho Pesonen


  Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (www.uef.fi/mot) järjestää yhdessä SKÅL Finlandin (http://www.skalfinland.com/) kanssa matkailuteknologian minimessut Matka2017-messujen yhteydessä. (http://matka.messukeskushelsinki.fi/). Messut järjestetään perjantaina 20.1.2017 klo. 9.00-12.00 Haaga-Helian Pasilan kampuksella tilassa 8202a-c.  Seuratkaa tapahtumaa Facebookissa niin saatte katsauksen mukana oleviin yrityksiin ja pystytte etukäteen tutustumaan tarjontaan.

  Kaikki messuille osallistuvat matkailuyrittäjät, yritysten edustajat ja matkakohteet ilmoittautukaa sähköpostitse tapahtumaan Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3adfec58581168afa8d90553359cfb94').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3adfec58581168afa8d90553359cfb94 = 'anniina.toolboxtravel' + '@'; addy3adfec58581168afa8d90553359cfb94 = addy3adfec58581168afa8d90553359cfb94 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text3adfec58581168afa8d90553359cfb94 = 'anniina.toolboxtravel' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3adfec58581168afa8d90553359cfb94').innerHTML += ''+addy_text3adfec58581168afa8d90553359cfb94+''; . Mainitkaa osallistujan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite ilmoittautumisen yhteydessä! Matkailualan edustajille tapahtumaan osallistuminen maksaa 50 € (alv 0). Meille on tulossa paikoitellen aika täyttä ja osallistujissa priorisoidaan potentiaalisia ostajia. Kaikki ovat kuitenkin edelleen tervetulleita tapahtumaan.

  Etsimme messuille matkailuteknologiayrityksiä esittelemään tuotteitaan matkakohteille ja matkailuyrityksille. Paikkoja on yrityksille rajoitetusti jaossa, noin 20 kpl. Haluamme messuille teknologiaa tarjoavia yrityksiä, jotka työskentelevät matkailun parissa esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median, asiakashallinnan, virtuaalitodellisuuden, sisällöntuotannon, markkinoinnin tai konsultoinnin saralla. Kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua joko minulle Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d = 'juho.pesonen' + '@'; addy9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d = addy9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_text9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d').innerHTML += ''+addy_text9250144fb1bb1bfc1ceba7dc2661209d+''; tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011 = 'skalhelsinki' + '@'; addy180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011 = addy180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011 + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_text180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011 = 'skalhelsinki@skalfinland.com. Yritykset voivat esitellä matkailuun liittyviä tuotteitaan ja palveluitaan sekä onnistuneita case-esimerkkejä. Messuille osallistuminen maksaa 90 € (alv 0).';document.getElementById('cloak180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011').innerHTML += ''+addy_text180821253b3a6fe3a2cb40a8e78eb011+'';

  Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita ilmaiseksi tilaisuuteen tutustumaan näihin teknologiayrityksiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämiseksi matkailuteknologian osalta. Tilaisuus on suunniteltu etenkin matkakohteiden edustajille, matkailuyrityksille ja muille matkailua kehittäville organisaatioille. Lisäksi voitte tulla tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuteen Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmaan (www.uef.fi/tmm) sekä eTourismCurriculum Finlandiin (www.etourismcurriculum.fi).

  Tuotteitaan ja palveluitaan tapahtumassa esittelee (julkaistaan sitä mukaan kun saamme esittelytekstejä)

  Lingo Languages Oy
  Teetkö työtä, jossa tarvitset vieraan kielen osaamista? Palveletko ulkomaisia matkailijoita? Tarvitsetko petrausta kielitaitoosi tai sujuvia ja asiakkaitasi puhuttelevia tekstejä vieraalla kielellä?
  Olemme kielitoimisto Lingo Languages Oy, kumppanisi monikieliseen viestintään.
  Palveluihimme kuuluvat selkeät ja sujuvat käännökset, ammattimaiset ja huolelliset kielentarkistukset, laadukas sanastotyö yrityksellesi olennaisista termeistä eri kielillä sekä oppimisen riemua tarjoavat kielikoulutukset. Toimintaamme täydentää luotettava ja turvallinen Cloud9®-pilvipalvelumme, jonka ansiosta saat meiltä palvelua nopeasti ja helposti, yhteistyössä kanssamme.


  Palveluita tarjoamme yli 20 kielelle. Kääntäjiä ja oikolukijoita meillä on yli 50 eri puolilla maailmaa. Myös kielikouluttajiemme tausta on kansainvälinen. Toimitamme laadukkaat käännökset ammattitaitoisen kääntäjän laatimina nopealla aikataululla ja vaivattomasti. Olemme asiakkaillemme osaava ja luotettava kumppani. 

  FlowHouse oy


  FlowHouse Oy on digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisen riippumaton asiantuntijatalo. Toteutamme matkailumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, jotka kokonaisuutena tulevat osaksi organisaation jokapäiväistä liiketoimintaa tuottaen asiakkaille lisäarvoa kasvavana myyntinä ja tunnettuutena. Useiden vuosien kokemus eri matkailualan töistä ja projekteista täydennettynä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijuudella ja ymmärryksellä, luo FlowHousesta varteenotettavan kumppanin matkailumarkkinoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen.
  www.flowhouse.fi
  FlowHouse Oy | Gummeruksenkatu 9 b 9 | 40100 Jyväskylä
  Anne Kaakkuriniemi p. 050 304 8455Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@'; addy4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817 = addy4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_text4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817').innerHTML += ''+addy_text4d997ae2d4ae1b147a9526d95c872817+'';
  Sanna Virtanen p. 050 438 3350
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb369ed55daed249ee01569202b5a5cea').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb369ed55daed249ee01569202b5a5cea = 'sanna.vitanen' + '@'; addyb369ed55daed249ee01569202b5a5cea = addyb369ed55daed249ee01569202b5a5cea + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_textb369ed55daed249ee01569202b5a5cea = 'sanna.vitanen' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb369ed55daed249ee01569202b5a5cea').innerHTML += ''+addy_textb369ed55daed249ee01569202b5a5cea+'';
  RetkipaikkaOlemme luonto- ja lähimatkailuun erikoistuneita asiantuntijoita.  Tuotamme palveluita suoraan kuluttajille ja erilaisille matkailuyrityksille ja julkisille matkailuorganisaatioille. Olemme Suomen johtava toimija matkailualan sisällöissä. Julkaisukanavamme ovat Suomen mittapuulla poikkeuksellisen tavoittavat. 2016 aikana tuotteemme tavoittivat lähes miljoona suomalaista. Teknologiamme palvelee sitä, kuinka sinun asiakkaasi kohtaa viestisi muodossa, jonka hän kokee tavallista parempana palveluna. Uutuutena tuomme markkinoille matkailupalveluiden kauppapaikan, joka tuo tuotteet asiakkaille suoraan sisältöjen ja paikkatiedon kautta.

  www.retkipaikka.fiwww.finlandnaturally.com
  www.ruokaretki.fi
  www.jotuca.fi  

  Antti Huttunen
  CEO
  0408210485
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloake162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6 = 'antti' + '@'; addye162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6 = addye162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6 + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_texte162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6 = 'antti' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloake162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6').innerHTML += ''+addy_texte162dec75aeb8fbbe9c3d5512f2d4cb6+'';  

  Anna Rinteinen
  kehityspäällikkö
  040 138 7660
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f = 'anna' + '@'; addy5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f = addy5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f = 'anna' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f').innerHTML += ''+addy_text5d2c6058c497b2b7f1c231ab7f6b8e2f+'';  

  CodeGem: Travius

  CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä.
  Vaikka CodeGem tarjoaa ensisijaisesti tietoteknistä ratkaisua yritysten käyttöön, saavat Traviuksen piiriin liittyvät yritykset koulutuksen yhteydessä arvokasta tietoa yrityksen prosesseista, asiakasjohtamisesta ja laatudokumentoinnista.
  Traviuksen ja koulutuksen hintataso on laadittu siten, että se on sopiva jokaiselle matkailuyritykselle. Traviusta oikein käytettynä yritykset säästävät moninkertaisesti omassa toiminnassaan Traviuksen käyttökustannukset. Keskittymällä palveluissaan yrityksen prosessinhallintaan ja laatudokumentointiin sekä helpottamalla B to B kaupankäyntiä ja yritysten verkottumista CodeGem kehittää yritysten tehokkuutta ja kustannusrakennetta.
  Minimessuille osallistuu Jouko Tiihonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73 = 'jouko.tiihonen' + '@'; addyb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73 = addyb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_textb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73 = 'jouko.tiihonen' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73').innerHTML += ''+addy_textb4a1256adf08647061fb0d6b942dca73+'';
  Yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak89fd58a3bb769fe202b2324370756496').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy89fd58a3bb769fe202b2324370756496 = 'info' + '@'; addy89fd58a3bb769fe202b2324370756496 = addy89fd58a3bb769fe202b2324370756496 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text89fd58a3bb769fe202b2324370756496 = 'info' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak89fd58a3bb769fe202b2324370756496').innerHTML += ''+addy_text89fd58a3bb769fe202b2324370756496+''; ja kotisivut www.codegem.fipuhelinnumero +358 (0)40 83 97 120

  Starcut


  Mobiilisovellusten asiantuntija - satoja toteutettuja projekteja, miljoonia latauksia, useita puhelimiin esiasennettuja sovelluksia. Starcut tarjoaa osaamista mobiili- ja web-sovellusten suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja hallintaan.
  Ydinosaamisemme·         Verkkopalveluiden, mobiilipalveluiden ja mobiilikehityksen konsultointi·         Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu·         Ketterä mobiili ja verkkopalveluiden kehittäminen·         Taustajärjestelmäkehitys ja integraatiot·         Pilviympäristöt·         Toteuttamiemme palveluiden ylläpito
  Messuille osallistuu Jan Walldén (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f = 'jan.wallden' + '@'; addyfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f = addyfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_textfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f = 'jan.wallden' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f').innerHTML += ''+addy_textfc8c2a4bf158bb7424dc6821bd41733f+''; ) ja Mikko Sairanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91 = 'mikko.sairanen' + '@'; addy5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91 = addy5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91 = 'mikko.sairanen' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91').innerHTML += ''+addy_text5a93f0a8cc9d82e6079c1d39fea90e91+''; )
  Runeberginkatu 5 B
  4. kerros
  00100 Helsinki FINLAND
  Valu
  Olemme strateginen kumppanisi verkossa ja mobiilissa. Autamme nousemaan uudelle tasolle viestintää ja liiketoimintaa tehostavilla sähköisillä ratkaisuilla.

  Palvelemme digitaalisen markkinoinnin palvelutarpeissa: SEO/SEM, analytiikka, markkinoinnin automaatio, käyttäjätutkimukset, konversio-optimointi.
  Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustot, intra- ja ekstranetit, verkkokaupat, verkkolehdet, vuosiraportointiratkaisut, verkko- ja mobiilisovellukset.

  Pitkäaikainen kokemuksemme, tuotekehityksemme ja osaava henkilöstö ovat vahvuuksiamme, jotka takaavat kilpailukykyisen palvelun projekteissa,  asiakastuessa ja jatkokehityksessä.

  Lisätietoja www.valu.fi

  Tuotesivustomme:
  www.showell.fi
  www.mago.fi
  www.valuer.fi

  Messuille osallistuu  Juha Mattila, puh. 010 423 5403, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b = 'juha.mattila' + '@'; addy50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b = addy50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_text50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b = 'juha.mattila' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b').innerHTML += ''+addy_text50628cf97c716d7e0659ad012c8afb7b+''; ja Sami Suni, puh. 010 423 5402, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloake94afc892e39a9a95ee91791807df10b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye94afc892e39a9a95ee91791807df10b = 'sami.suni' + '@'; addye94afc892e39a9a95ee91791807df10b = addye94afc892e39a9a95ee91791807df10b + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_texte94afc892e39a9a95ee91791807df10b = 'sami.suni' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloake94afc892e39a9a95ee91791807df10b').innerHTML += ''+addy_texte94afc892e39a9a95ee91791807df10b+'';

  Yrityksen yhteystiedot
  Valu Digital Oy, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä, puh. 010 423 5400, www.valu.fi
   Liki by Tietotalo 
  Olemme mobiililiiketoiminnan haasteiden ratkaisija ja innovatiivinen kehityskumppani. Mobiilisovellusalustamme Liki on yhdistelmä kohdennettua viestintää ja asiakaskokemuksen hallintaa. Ratkaisumme luo yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa ja puhutella asiakkaitaan. Palveluihimme kuuluvat strategia- ja konseptitason suunnittelu, mobiilisovellusten toteuttaminen sekä mobiiliasiointipalveluiden kehittäminen.  
  Liki Solutions on Tietotalon omistama mobiililiiketoiminnan yksikkö. Asiakkainamme on kaikkien suomalaisten tuntemia yrityksiä ja organisaatioita.  Toteuttamiamme ratkaisuja käyttää säännöllisesti yli 2 miljoonaa suomalaista. Olemme mukana, kun asiakkaamme tekevät digitaalista markkinointia, toteuttavat verkkopalveluja tai uudistavat taustaratkaisuja.    
  Jari Auranen  Liiketoimintajohtaja puh +358 40 540 6612
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak1a605c90edfb248941850a01e3887cfa').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1a605c90edfb248941850a01e3887cfa = 'jari.auranen' + '@'; addy1a605c90edfb248941850a01e3887cfa = addy1a605c90edfb248941850a01e3887cfa + 'tietotalo' + '.' + 'fi'; var addy_text1a605c90edfb248941850a01e3887cfa = 'jari.auranen' + '@' + 'tietotalo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak1a605c90edfb248941850a01e3887cfa').innerHTML += ''+addy_text1a605c90edfb248941850a01e3887cfa+'';  
  http://www.tietotalo.fi/fi/Palvelut/Mobiilipalvelut http://liki.io/en

  App Studios Finland Oy
  App Studios Finland Oy on kumppanisi erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, joita suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme joustavasti. Tavoitteenamme on luoda tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita, joiden toimivuus ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.


  Palveluihimme kuuluvat mm. verkkosivut, tilausjärjestelmät, verkkokaupat ja muut custom-työt sekä Catcher-palvelu.


  Catcher-sovellus auttaa sinua ja yritystäsi keräämään helpommin ja nopeammin asiakasdataa ja palautetta. Catcher auttaa osaltaan markkinoinnin automatisoimisessa sekä yrityksen muiden markkinointikanavien hyödyntämisessä.


  Viiva- ja QR-koodien lukuominaisuuden avulla Catcher helpottaa myös yhteystietojen jättämistä ja mahdollistaa mm. paikan päällä toteutettavat ilmoittautumisjärjestelmät ja messuarvonnat.
  Catcher toimii natiivisti iPad-applikaationa, mutta sisällöt on mahdollista toteuttaa myös päätelaiteriippumattomana web-sovelluksena. 


  Lisätiedot: 
  www.catcher.fi
  www.appstudios.fi


  Tapahtumaan Catcherilta osallistuu Tiina Kuningas, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325 = 'tiina.kuningas' + '@'; addy0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325 = addy0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325 = 'tiina.kuningas' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325').innerHTML += ''+addy_text0d1b49251cc3eb2880157fdc0019c325+'';  045 856 5612 jaAnette Lyly, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122 = 'anette.lyly' + '@'; addy8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122 = addy8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122 = 'anette.lyly' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122').innerHTML += ''+addy_text8bdcc05a2432c3cfe242885aea917122+'';


  Druid Oy: These are the druids you are looking for
  Rakennamme käyttäjäystävällisiä ja asiakkaan digitaalista liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita ketterästi ja räätälöidysti.
  Olemme avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän ja ketterän ohjelmistokehityksen huippuosaajia Suomessa. Meillä tehdään vain timanttia. Uskomme kumppanuuksiin ja haastamme asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa verkossa.
  Palvelumme kattavat verkkopalvelun koko elinkaaren tarvekartoituksesta ja konseptin suunnittelusta aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen:Digitaalisen liiketoiminnan konsultointiPalvelumuotoiluVerkkopalvelujen toteutuksetVerkkopalvelujen auditoinnitYlläpito ja jatkokehitysKetterän kehityksen koulutukset ja valmennuksetTutustu referensseihimme: https://druid.fi/referenssit
  www.druid.fi
  Mika Suominenpuh. 040 7355 733Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b = 'mika.suominen' + '@'; addy35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b = addy35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b = 'mika.suominen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b').innerHTML += ''+addy_text35c1cec3208ce619eb08f66b91d3474b+'';
  Mikko Hämäläinenpuh. 040 5275 945Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0 = 'mikko.hamalainen' + '@'; addy061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0 = addy061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0 + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0 = 'mikko.hamalainen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0').innerHTML += ''+addy_text061422221b011e76d4f0cabe4b064dd0+'';  

  Druid Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
  EXOVE  – We deliver digital growth!
  Asiakkaat ja palveluiden käyttäjät odottavat erinomaista palvelukokemusta sähköisissä kanavissa. Sähköisen asiointikanavan onnistunut suunnittelu ja toteutus asettaa jokaisen matkailuyrittäjän samalle viivalle asiakashankinnassa.  Tule kokemaan kuinka virtuaalinen todellisuus (VR) voisi tukea liiketoimintaasi ja kuinka sen avulla voisitte erottautua. Elämyksiin ihastutaan!Lisää VR:stä voit lukea blogistamme:  http://www.exove.com/blog/2016/09/14/viestintaa-keinotodellisudessa-elamys-joka-taytyy-kokea
  Exove on  täydenpalvelun suunnittelu ja toteutuskumppani. Me autamme asiakkaitamme kasvamaan.              Tule tapaamaan Vuokkoa ja Pekkaa. Voit varata meille ajan jo etukäteen http://doodle.com/poll/9mxabc5wefz38n9a Myynti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak273eb64789c634b1ab3a3d545070f763').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy273eb64789c634b1ab3a3d545070f763 = 'vuokko' + '@'; addy273eb64789c634b1ab3a3d545070f763 = addy273eb64789c634b1ab3a3d545070f763 + 'exove' + '.' + 'com'; var addy_text273eb64789c634b1ab3a3d545070f763 = 'vuokko' + '@' + 'exove' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak273eb64789c634b1ab3a3d545070f763').innerHTML += ''+addy_text273eb64789c634b1ab3a3d545070f763+''; , 050 3826 949  ja Design: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e = 'pekka' + '@'; addyc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e = addyc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e + 'exovedesign' + '.' + 'com'; var addy_textc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e = 'pekka' + '@' + 'exovedesign' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e').innerHTML += ''+addy_textc5fbf878d4abb578157316cf0cf2731e+''; , 040 587 6859
  Www.exove.com | www.exovedesign.com | Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki 
  24hEXPERIENCE
  24hEXPERIENCE mullistaa tavan, jolla asiakkaasi löytävät, muotoilevat, ostavat ja kokevat elämyksiä ja vapaa-aikaa.

  Ammattilaisena se tarjoaa sinulle alustan ja työkalut kehittää, testata, myydä, tuottaa ja mitata personoituja kokemuksia isolle yleisölle, ilman isoja investointeja ja työläitä käyttöönottoprojekteja.

  Paranna asiakaspolkujasi ja kasvata nykyisiä ja luo uusia tulovirtoja - lähde 24hEXPERIENCE-elämyskauppiaaksi!

  Jannika Joutsenniemi
  CEO
  +358 40 7003202
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6 = 'jannika' + '@'; addy3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6 = addy3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6 + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com'; var addy_text3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6 = 'jannika' + '@' + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6').innerHTML += ''+addy_text3c3ddc926e1cbcb21523937dca5a80a6+'';

  24hEXPERIENCE.com
  personoi kokemuksia kaikkialla

  Iwa Labs ltd
  Iwa Labs tarjoaa asiakkailleen verkko- ja mobiilipalveluiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita.
  Toteutamme avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia ohjelmistoratkaisuja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota ihmislähtöisyyteen, hyvään käytettävyyteen, järkeviin elinkaarikustannuksiin sekä toimittajariippumattomuuteen. Valitsemme työkalut aina käsillä olevan tehtävän mukaan ja tarjoamme useita eri toteutusteknologioita kuten esimerkiksi Ruby on Rails, AngularJS ja iOS-, Android- ja hybridisovellukset.
  Iwa Labsin asiakkaat ovat uudistushenkisiä organisaatioita startupeista pörssiyhtiöihin sekä edistyksellisiä julkisen puolen toimijoita. Tiimimme koostuu ohjelmistoalan kokeneista osaajista ja kyvykkäistä uuden sukupolven ohjelmistokehittäjistä.
  Tapahtumaan osallistuu  Philippe BuessBusiness Development ManagerIwa Labs Ltd
  Email:   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c = 'philippe' + '@'; addyb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c = addyb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c + 'iwa' + '.' + 'fi'; var addy_textb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c = 'philippe' + '@' + 'iwa' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c').innerHTML += ''+addy_textb25c031c9ad6cb9e170fd702fb0d2c8c+''; Mobile: 040 8333 747Kotisivut: http://www.iwa.fi/
  360teekki

  360teekki Oy on 360° videoihin ja virtuaalitodellisuuteen (VR) erikoistunut tuotantoyhtiö. Toteutamme korkeatasoista 360° videosisältöä virtuaalisiksi kokemuksiksi avaimet käteen periaatteella. Autamme myös asiakkaitamme sisällön hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiömme työntekijöillä on pitkä kokemus videotuotannosta ja monikanavaisesta digitaalisesta markkinoinnista matkailutoimialalla. Tiedämme jo nyt, että VR ja 360° videot muuttavat tavan tehdä palvelujen markkinointia. Haluamme olla osa tätä muutosta.

  www.360teekki.com
  Osallistujat: Kristian Katisko, Mika Viitanen, Janne Jäälinoja, Sebastian WebsterSähköpostit ovat muotoa etunimi(at)360teekki.comPuhelin: 040 546 9878Osoite: Tuomaankuja 5 B, 00730 Helsinki  KILROY MEDIAKilroy Is Here
  Kilroy Media - kertoo paikkasi tarinat netissä!Erikoistunut mediatuotanto- ja markkinointiviestintäyhtiöHelsinki ○ Espoo ○ Vantaa ○ Hämeenlinna ○ Tampere
  Olemme erikoistuneet VR360+ tuotantoon. VR360+ media soveltuu erityisen hyvin matkailualan yrityksille, jotka haluavat esitellä laadukkaita sisä- tai ulkotilojaan potentiaalisille asiakkailleen netissä.
  Parannetussa Kilroy VR360+ mediassa muokkaamme kuva- ja videoaineiston ennennäkemättömään muotoon lisäämällä siihen muita mediaelementtejä: kuvaa, videota, tekstiä, grafiikkaa sekä linkkejä Web palveluihin ja sivustoihin. Nostamme asiakkaittemme median informatiivisuuden ja kuluttajien mielenkiinnon aivan uudelle tasolle.
  Kilroy VR360+ medialla ei enää tarvitse miettiä kertooko yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
  Jopa 50x parempi kiinnostavuus medialle
  VR360+ media on osoittautunut käyttäjien keskuudessa ainutlaatuisen kiinnostavaksi ja aktivoivaksi mediaksi. VR360+ median tuottamat klikkimäärät ja median keskimääräinen kulutus ovat jopa 50x paremmat kuin perinteisen median. VR360+ media kiinnostaa ja aktivoi!
  Kilroy VR360+ media toimii kaikissa markkinoilla olevissa nettiselaimissa. Yhtä lailla tietokoneen, pädin tai älypuhelimen ruudulla tai vaihtoehtoisesti VR-laseissa. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tämä virtuaalitodellisuusmedia aktivoi kaikki heidän verkkosivuillansa vierailevat.
  Tarjoamme Kilroy VR360+ median kustannustehokkaalla ”avaimet käteen” mallilla täyden palvelun sisällöntuotantotalona. Kuvaamme kohteet, editoimme median ja julkaisemme sen julkaisujärjestelmässä, josta se voidaan linkittää ja sisällyttää asiakkaan verkkosivuille.
  Kilroy Media yhdistää digitalisaation, ammattikuvauksen sekä asiakasprojektien hallinnan korkean kapasiteetin palveluyhtiöksi. Yhtiön toiminta-alue on pääasiallisesti Suomi, minkä lisäksi teemme kuvausprojekteja myös Euroopan matkailukohteissa.
  Messuilla on tavattavissa Kilroy Median perustajista:
  Timo Miettinen, 040 835 4585Sami Koskinen, 044 269 7633Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766 = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addyebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766 = addyebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766 = 'myynti.kilroy.media' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766').innerHTML += ''+addy_textebc3d2e019ddb73f5311805b29e6a766+''; TripAdvisor
  Nordic Explorer
  TAZ Action Group 
  Tekstin kuvituskuva: https://static.pexels.com/photos/6508/nature-laptop-outside-macbook.jpg

  Lue lisää »

 • 14.10.2016 Ajankohtainen

  Mikä on hashtag eli #-tagi

  Edellisen vuoden aikana hashtagien eli aihetunnisteen käyttö ja hyödyntäminen on yleistynyt markkinoinnissa. Hashtagia merkitään risuaidalla eli #-merkillä.

  Hashtagien käyttäminen on yleisintä Instagramissa ja Twitterissä, mutta ne toimivat myös muissa palveluissa, kuten Facebookissa ja Google Plussassa.

  Miten hankin oman hashtagin?
  Hashtagia ei tarvitse rekisteröidä tai ilmoittaa mihinkään. Riittää vain, että kirjoitat ensimmäisen tilapäivityksen, jossa mainitset oman hashtagisi. Yleensä on yksinkertaisinta alkaa ensin käyttämään oman yrityksen nimeä (esim. #YliKaitala) ja kun taito kasvaa niin siirtyä ylevimpiin strategioihin.

  Huomaa kuitenkin, ettet voi omia hashtagia, vaan kaikki muutkin ovat vapaita käyttämään sitä.
  Miten voit hyödyntää hashtagia matkailumarkkinoinnissa?1) SeuraaMitä yrityksestäsi tai alueestasi puhutaan. Tähän oivallinen työkalu on www.tagboard.com, joka seuraa tärkeimpien sosiaalisen median työkalujen hahstagien käyttöä.
  Saman työkalun avulla voit myös uudelleenjulkaista valitulla hashtagilla julkaistuja päivityksiä ja kuvia, kuten olen tehnyt esimerkiksi lappilaisia luontaistuotteita myyvän yritykseni sivuilla.2) Kokoa kasaanKokoa tapahtuman tai seminaarin keskustelut yhden tunnisteen alle. Tapahtumasi hashtag voi olla ihan mikä vain keksimäsi eli vaikka karkelot2015. Kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön sellainen, joka ei ole jo käytössä, jottei sekoittumisen vaaraa ole. Tämänkin tarkastaminen onnistuu helposti TagBoardilla. 3) Innosta julkaisuun omalla #tagillaMainitse käyttämäsi hastag kohteessasi ja tuotteessasi. Voit myös innostaa asiakkaitasi käyttämään tunnistettasi vaikkapa lupaamalla jokaiselle tagin käyttäjälle ja näyttäjälle ilmaiset popcornit.

  Myös erilaiset kilpailut, joissa palkitaan joko palkinnolla tai uudelleenjulkaisemalla päivitykset, jotka käyttävät tiettyä hashtagia, ovat hyvin tehtynä tehokkaita. Tätä hyödyntää tehokkaasti mm. https://instagram.com/ilovenorway/4) Osallistu muiden keskusteluunOlisitko innostunut keskustelemaan vaikkapa #lähiruokatreffit:stä, muttet tiedä mistä löydät siihen sopivaa seuraa? Eikun Twitterin haku päälle ja keskustelemaan! Ajankohtaisi aiheita löytyy myös seuraamalla Oululaisen kerrostalon vaatekaapissa sijaitsevaa suomiTwiittaa -bottia5) Löydä uusia seuraajiaHaluatko, että jostain aiheesta kiinnostuneet sosiaalisen median käyttäjät huomaavat sinut? Kannattaa tällöin käyttää ajankohtaisia tai muuten vain suosittuja hashtageja omissa päivityksissä. Tämä on tehokas tapa saada lisää seuraajia Twitterissä ja varsinkin Instagramissa, missä voit liittää kuvaasi jopa 30 eri hashtagia.Esimerkikis jos kuvaat kuusenkerkkiä kannattaa se merkitä tagilla #kuusenkerkkä.

  Hyviä #-tageja liitettäväksi kuvaan löytää helpoiten suosituista saman alan Instagram-tileistä. Omaa työtä helpottava tapa on pitää hyviä usein käyttämiä hashtageja puhelimessa vaikkapa muistiossa muistissa ja kopioida niitä sieltä tarvittaessa Instagramin kommenttikenttään. Tässä on myös se etu, että itse kuvasi pysyy tällöin "puhtaana"
  Kaipaisitko tarkempia neuvoja?
  Mikäli haluaisit kuulla näistä ja monista muista sähköisen liiketoiminnan asioista lisää niin NYT kannattaa olla hereillä!

  Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa on alkamassa jälleen Matkailun sähköisen liiketoiminnan opinnot, jonka kautta useat ovat saaneet uutta potkua vässähtäneelle uralleen ja uutta virtaa yritykseensä.

  Lisätietoa sähköisen liiketoiminnan opinnoista

  Koulutus kestää lukukauden syyskuusta 2015 huhtikuuhun 2016 ja on 30 opintopisteen arvoinen. Se soveltuu oivasti myös työn ohella tehtäväksi ja on huippuedullinen, vain 300 EUR /koko vuosi!
  Erään palautteen mukaan osallistuminen tähän suunnittelemaani ja osin vetämääni opintokokonaisuuteen oli "elämän paras teko!"

  Hakuaika päättyy pian, joten toimi heti!

  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description